परिच्छेद–६ पेट्रोलियम कार्य

परिच्छेद–६ पेट्रोलियम कार्य

२३. विवरण पेश गर्नु पर्ने : (१) ठेकेदारले पेट्रोलियम कार्य शुरु गर्नु भन्दा कम्तीमा तीस (३०) दिन अगावै विभागमा प्रस्तावित कार्यको सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको विवरण पेश गर्नु पर्नेछ :–
(क) प्रस्तावित कार्यको विस्तृत कार्यक्रम ।
(ख) समय तालीका ।
(ग) त्यस्तो कार्य गरिने क्षेत्रको स्थान अङ्कित नक्शा ।
(घ) कटकेन्दारद्वारा काम गराउने भए त्यसको नाम र ठेगाना ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पेश गरेको विवरणमा कुनै परिवर्तन गर्न परेमा ठेकेदारले त्यस्तो परिवर्तन गर्नुभन्दा पन्ध्र (१५) दिन अगावै विभागलाई परिवर्तन गरिने कुराको विवरण पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि विभागले ठेकेदारसँग थप विवरण माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी मागिएको विवरण यथाशीघ्र विभागलाई उपलब्ध गराउनु ठेकेदारको कर्तव्य हुनेछ ।

२४. पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्ने स्तर तोक्ने : विभागले कुनै खास किसिमको पेट्रोलियम कार्यको सम्बन्धमा कुनै मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थाद्वारा प्रकाशित तेल क्षेत्र सञ्चालन स्तरमा नेपालको स्थिति अनुरूप कुनै हेरफेर गरी वा नगरी ठेकेदारले त्यस्तो स्तर पालन गर्नुपर्ने गरी तोकी दिन सक्नेछ ।
२५. पेट्रोलियम कार्यको सञ्चालन : पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्दा ठेकेदारले देहाय बमोजिम व्यवस्था गर्नु पर्नेछ :
(क) सम्पूर्ण यन्त्र, उपकरण र औजारहरूको वरपर सुरक्षित क्षेत्र स्थापना गर्ने ।
(ख) इनार खन्ने रिंग, जेनरेटर र अन्य बनौटहरूको कम्तिमा पचास (५०) मिटर दूरीमा छेकवार लगाउने ।
(ग) पेट्रोलियम कार्यमा प्रयोग गरिने सम्पूर्ण विष्फोटक पदार्थ, डिटोनेटर तथा त्यस्तै किसिमको जोखिमी पदार्थहरूको लागि सुरक्षित सञ्चय क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने ।
(घ) जीउज्यान, धनसम्पत्ति वा बालीनालीको हानी नोक्सानी हुन नदिने ।
(ङ) प्रत्येक कार्य क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरूको अभिलेख राख्ने र त्यसको प्रतिलिपि त्यस्तो क्षेत्रमा कार्य शुरु गरेको मितिले पन्ध्र (१५) दिनभित्र विभागमा पठाउने ।
(च) विभागले तोकिदिए बमोजिमको ढाँचामा कामदारहरूको दर्ता किताब राख्ने र प्रत्येक महीना थप गरिएको वा काम छाडी गएका कामदारहरूको विवरण अर्को महीनाको पहिलो हप्ताभित्र विभागमा पठाउने ।
(छ) पेट्रोलियम कार्यको सिलसिलामा कुनै कामदार आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा सख्त घाइते भएमा बहत्तर (७२) घण्टाभित्र विभागमा प्रतिवेदन दिने ।
(ज) प्रत्येक कार्य क्षेत्रमा प्राथमिक उपचारको लागि आवश्यक औषधि तथा साधन राख्ने र कामदारहरूको लागि स्वास्थ्यकर वातावरण कायम गर्ने ।
(झ) पेट्रोलियम सम्झौतामा व्यवस्था भएबमोजिम आवश्यक बीमाको व्यवस्था गर्ने ।
(ञ) प्रत्येक कार्य क्षेत्रमा सुरक्षा तथा आगो निभाउने उपकरणको व्यवस्था गर्ने ।

२६. इनारको सञ्चालन र सम्भार : (१) ठेकेदारले इनारमा कुनै ड्रिलि· वा वर्क ओभर कार्यहरू गर्नुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र (१५) दिन अगावै ड्रिलि· कार्यक्रमको विस्तृत विवरणसहित त्यस्तो कार्यको लिखित सूचना विभागलाई दिनु पर्नेछ । ठेकेदारले लगिङ वा केसि· कार्य गर्नुभन्दा अगावै त्यस्तो कार्यहरूको सम्भव भएसम्मको विवरण विभागलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) इनार खन्दा, उत्पादन तथा सम्भार कार्य गर्दा ठेकेदारले देहायबमोजिम गर्नु पर्नेछ :
(क) उत्पादन क्षेत्रको सीमाना नाघ्ने गरी भूमिगत ठाडो सतहलाई छेड्ने इनार खन्न हुँदैन ।
(ख) प्रत्येक इनारमा अकस्मात पेट्रोलियम निष्काशन नियन्त्रण गर्ने उपकरण (ब्लोआउट प्रिभेन्टर) जडान गरी चालू हालतमा राख्नु पर्नेछ र निर्धारित तरिकाबमोजिम त्यस्तो उपकरणको समय समयमा परीक्षण गरी त्यसको अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
(ग) कुनै इनारबाट अकस्मात पेट्रोलियम निष्काशन (ब्लोआउट) हुन नदिन उचित परिमाणमा उपयुक्त गुणको माटो प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
(घ) इनारको सम्पूर्ण गहिराइमा दश (१०) मिटरको दूरीमा वा विभागले निर्देश गरेबमोजिम नबढाई कटान (कटिङ्ग) नमूना लिनु पर्नेछ र त्यस्तो नमूनाहरूमा सम्बन्धित इनारको नम्बर र गहिराई उल्लेख गरी राख्नु पर्नेछ ।
(ङ) कोर नमूना लिइएमा कोरहरूलाई विभाजन गरी स्टाटिग्राफिक क्रमानुसार कोर बाकसमा राख्नु पर्नेछ र प्रत्येक कोर बाकसमा कोर संख्या र कोरहरूको माथिल्लो र तल्लो भागको गहिराइ, कोर प्राप्तिको प्रतिशत र इनारको नामसमेत उल्लेख गरी राख्नु पर्नेछ ।
(च) खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिम लिइएको कटान र कोर नमूनाको एक भाग मनासिब समयभित्र विभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
२७. बहावदर नाप्ने उपकरण र विधि  (१) कच्चा तेल वा प्राकृतिक ग्याँस उत्पादन गर्दा ठेकेदारले कच्चा तेल वा प्राकृतिक ग्याँसको वहावदर नाप्नको लागि विभागले तोकिदिए बमोजिमको उपकरण जडान गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम उपकरणको जडान गर्ने तरिका वा कच्चा तेल वा प्राकृतिक ग्याँसको बहावदर नाप्ने, हरहिसाब गर्ने तथा क्यालिब्रेसन गर्ने प्रक्रिया विभागले तोकिदिएबमोजिम हुनेछ ।
(३) कच्चा तेलको सापेक्षित भार तथा औसत तापक्रम र कच्चा तेलमा थिग्रेनी (सेडिमेण्ट) र पानीको परिमाण निर्धारण गर्ने आधार र प्रक्रिया विभागले तोकिदिएबमोजिम हुनेछ ।
(४) कच्चा तेल वा प्राकृतिक ग्याँसको वहावदर नाप्ने उपकरण क्षतिग्रस्त भएमा वा अन्य कुनै कारणले प्रयोग गर्न नसकिने भएमा विभागले स्वीकृति गरेबमोजिम प्राप्त सर्वोत्तम तथ्याङ्क प्रयोग गरी ठेकेदारले बहावदर मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ ।
(५) कच्चा तेल वा प्राकृतिक ग्याँसको बहावदर नाप्ने उपकरणको क्यालिब्रेसन पूरा भएको मितिले सात (७) दिनभित्र विभागले तोकिदिएको ढाँचामा ठेकेदारले क्यालिब्रेसनको प्रतिवेदन विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

२८. स्थायी सुविधाहरूको निर्माण, सम्भार तथा प्रयोग : (१) ठेकेदारले उत्पादन क्षेत्रमा पेट्रोलियम कार्यको लागि आवश्यक पर्ने सबै सुविधाहरूको निर्माण, सञ्चालन, मर्मत तथा सम्भार गर्नु पर्नेछ ।