परिच्छेद–७ प्रतिवेदन तथा सूचना

परिच्छेद–७ प्रतिवेदन तथा सूचना

 

३०. प्रतिवेदन तथा सूचना : (१) ठेकेदारले आफूले गरेको पेट्रोलियम कार्यसम्बन्धी देहाय बमोजिमको प्रतिवेदन तथा सूचना विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ :
(क) मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन ।
(ख) चुम्बकीय तथा गुरुत्वाकर्षण सर्भेक्षणको प्रतिवेदन ।
(ग) सतहगत भौगर्भिक सर्भेक्षणको प्रतिवेदन ।
(घ) साइस्मिक तथ्याङ्कको प्रतिवेदन र त्यसको विवेचन ।
(ङ) इनार खन्ने कार्यको प्रतिवेदन ।
(च) पेट्रोलियम भण्डार, स्थलको सीमाको जाँच पड्ताल तथा आर्थिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ।
(छ) पेट्रोलियम उत्पादनको प्रतिवेदन ।
(ज) सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम र दुर्घटनाको प्रतिवेदन ।
(झ) सेवा तथा मालसामान खरिद योजना र कटकेन्दारहरूसँग गरिएको सबै करारको प्रतिलिपिहरू ।
(ञ) डिजाइनको आधार, विवरण तथा नक्शा र निर्माणको अभिलेखहरू ।
(ट) पेट्रोलियम कार्यसम्बन्धी प्राविधिक जाँचपडतालको प्रतिवेदन ।
(ठ) पेट्रोलियम खर्चको विवरण ।
(ड) शैक्षिक तथा तालीम कार्यक्रमको प्रतिवेदन ।
(ढ) नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिमको लेखा प्रणाली अनुसार चाहिने प्रतिवेदन ।
(ण) विभागले मागेको अन्य कुनै प्रतिवेदन ।
(२) ठेकेदारले पेट्रोलियम सम्झौताबमोजिम दिनुपर्ने सबै नमूना, प्रतिवेदन, कागजात, तथ्याङ्क तथा जानकारी विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

३१. चुम्बकीय तथा गुरुत्वाकर्षण सर्भेक्षण : (१) चुम्बकीय तथा गुरुत्वाकर्षण सर्भेक्षण सम्बन्धमा ठेकेदारले देहायको कुराहरू विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ :
(क) १ः५०,००० र १ः२५०,००० मानको उडान मार्ग नक्शा ।
(ख) हवाई चुम्बकीय अभिलेखण टेप ।
(ग) पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्र (माग्नेटिक फिल्ड) को दैनिक अभिलेख ।
(घ) चुम्बकीय तथा गुरुत्वाकर्षण सर्भेक्षण कार्यमा प्रयोग भएको उपकरणको विवरण ।
(ङ) पारदर्शी र कागजी प्रिन्टमा ठेकेदारले प्रयोग गरेको मानको साथै मान १ः५०,००० र १ः२५०,००० को भौगर्भिक बनौटको नक्शा तथा तल्लो भाग (वेसमेण्ट) को गहिराइ र चुम्बकीय तथा गुरुत्वाकर्षणको असर (इन्टेनसिटी) देखिने नक्शासहित खण्ड (क), (ख) र (ग) को विवेचनासम्बन्धी प्रतिवेदन ।
(२) खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) सम्बन्धी प्रतिवेदन चुम्बकीय तथा गुरुत्वाकर्षण सर्भेक्षण कार्य पूरा भएको तीस (३०) दिनभित्र र खण्ड (ङ) सम्बन्धी प्रतिवेदन त्यस्तो कार्य पूरा भएको नब्बे (९०) दिनभित्र पेश गर्नु पर्नेछ ।

३२. सतहगत भौगर्भिक सर्भेक्षण : ठेकेदारले सतहगत भौगर्भिक सर्भेक्षणको नतिजा त्यस्तो सर्भेक्षण कार्य समाप्त भएपछि उचित समयमा तर कुनै पनि हालतमा छ (६) महिना ननघाइ देहायका कुराहरू समेत विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ :
(क) पारदर्शी तथा कागजी प्रिन्टमा ठेकेदारले प्रयोग गरेको मानको साथै मान १ः५०,००० र १ः२५०,००० को भौगर्भिक नक्शाहरू र मान १ः५०,००० को नमूना सङ्कलनको स्थान अङ्कित नक्शाहरू ।
(ख) चट्टानको किसिम, पेट्रोलोजी, परिमियाविलिटी र पोरोसिटीसमेत उल्लेख गरी पेट्रोलियम भण्डारको विश्लेषण ।
(ग) पेट्रोलियम सृजना हुने स्रोत चट्टान (सोर्सरको) कूल अर्गानिक कार्बोनको किसिम, परिपक्वता र परिमाणको विश्लेषण ।
(घ) पुरातत्व (पेलेन्टोलोजी) विश्लेषण, समस्थिति (स्टेटिग्राफी) तथा बनौटको वातावरण (इनभायरन्मेण्ट अफ डिपोजिसन) ।
३३. साइस्मिक सर्भेक्षण : (१) साइस्मिक सर्भेक्षण सम्बन्धमा ठेकेदारले देहायका कुराहरू विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ :
(क) स्रोत तथा सङ्कलन ढाँचाको रेखा चित्रण (प्याटर्न डाइग्राम) ।
(ख) साइस्मिक सर्भेक्षणमा प्रयोग भएको उपकरणका विवरण ।
(ग) सर्भेक्षणमा प्रयोग भएको स्थायी चिन्हहरू अङ्कित मान १ः५०,००० को नक्शाहरू ।
(घ) पारदर्शी र कागजी प्रिन्टमा ठेकेदारले बेग्लै मान प्रयोग गरेको अवस्थामा सो मान तथा मान १ः५०,००० र १ः२५,००० को विष्फोटन स्थान (शट प्वाइन्ट) अङ्कित नक्शाहरू ।
(ङ) स्रोत तरङ्कको विशेषताको विश्लेषण ।
(च) वेदरिङ प्रोफाइल ।
(छ) चुम्बकीय फिल्ड टेपहरू र अन्तिम प्रशोधन टेपहरूको साथै पुनः प्रशोधन गरिएको टेप पुनः विवेचना गर्न वा इनारको स्थान यकीन गर्नको लागि प्रयोग गरिएको अवस्थामा त्यस्तो पुनः प्रशोधित टेपहरू ।
(ज) पारदर्शी र कागजी प्रिन्टमा प्रति सेकेन्ड दश सेन्टिमिटर तथा प्रति सेकेन्ड पाँच सेन्टिमिटर ठाडो मानको प्रशोधित तथा प्रशोधित साइस्मिक सेक्सनहरू ।
(झ) ठेकेदारले विवेचना गरेको र पुनः विवेचना गरेको साइस्मिक सेक्सनका प्रतिहरू ।
(ञ) प्रत्येक विष्फोटन स्थानहरू (शट प्वाइन्टस्) वा ठेकेदारले निश्चित गरेको इन्टरभल भेलोसिटी तथा भेलोसिटी विश्लेषण ।
(ट) ठेकेदारले विबेचना गरेको प्रत्येक सतह (होराइजन) को मोटाई, बनावट फेसिज, वातावरण, भू–रसायनिक परिपक्वता सहितको साइस्मिक विवेचना तथा ठेकेदारले आफ्नो अध्ययनको समयमा तयार पारेको अन्य विवेचित नक्शाहरू ।
(ठ) ठेकेदारले प्रयोग गरेको मानको साथै मान १ः२५,००० मा खण्ड (ञ) तथा (ट) अन्तर्गत तयार पारिएका नक्शाहरू ।
(२) खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज) र (झ) अन्तर्गतका प्रतिवेदनहरू साइस्मिक प्रोफाइलहरू प्राप्त भएपछि यथाशक्य छिटो र साइस्मिक प्रोफाइलको विवेचना समाप्त भएपछि त्यसको साठी (६०) दिनभित्र पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) खण्ड (ञ), (ट) र (ठ) अन्तर्गतका प्रतिवेदनहरू विवेचना कार्य पूरा भएको नब्बे (९०) दिनभित्र पेश गर्नु पर्नेछ ।

३४. अन्वेषण तथा उत्पादन इनारको खनन् : अन्वेषण तथा उत्पादन इनारको खनन् सम्बन्धमा ठेकेदारले देहायका समयावधिभित्र देहायका कुराहरू विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ :
(क) प्रत्येक दिनको १३ः०० बजेभित्र निम्नलिखित विवरण सहित अघिल्लो दिनको प्रतिवेदन :
(१) इनार र ठेकेदारको नाम ।
(२) कार्य सञ्चालन मिति र समय ।
(३) ड्रिलिङ्गरिंगको नाम ।
(४) सम्बन्धित इनारमा पहिले काम भएका दिनहरू ।
(५) प्रतिवेदन दिंदाको समयमा इनारको गहिराई ।
(६) इनारको ब्यास ।
(७) ड्रिलिंग बिटको प्रकार, र नाप ।
(८ इनारको झुकाव ।
(९) ड्रिलिंग माटोको प्रकार, तौल र विवरण ।
(१०) विगत २४ घण्टाभित्रको काम र समस्या ।
(११) विगत २४ घण्टाभित्रको प्रश्त्तर तत्व (लिथोलोजी) ।
(१२) पेट्रोलियम पत्ता लागेको ।
(१३) केसिङ्गको प्रकार, नाप, तौल र गहिराई ।
(१४) जोडाइ (सिमेन्टिङ्ग) ।
(१५) अकस्मात पेट्रोलियम निष्काशन अवरोधक (ब्लोआउट प्रिभेन्टर), केसिङ्ग र अन्य सम्बन्धित उपकरणको चाप परीक्षण ।
(१६) लगिङ्गको प्रकार र गहिराई सहितको इनारको लगि· ।
(१७) कोर नमूनाको सङ्कलन ।
(१८) वहावको परीक्षण र त्यसको गहिराई ।
(१९) इनारको परित्याग ।
(२०) ड्रिलिङ्ग रिंग फुकुवा गरिएको ।
(२१) मौसमको अवस्था ।
(ख) साधारण लगिङ कार्यको सिलसिलामा विभिन्न मानमा प्राप्त इनारको लगको अतिरिक्त लगिङ कार्य पूरा भएको तीस (३०) दिनभित्र पारदर्शी र कागजी प्रिन्टमा मान १ः१००० को लगातार स्पलाइस्ड गरिएको इनारका पूर्ण लगहरू ।
(ग) इनार पूरा भएको नब्बे (९०) दिनभित्र सोको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । उक्त अवधिभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न नसक्ने स्पष्ट कारण र आधार भएमा विभागले नब्बे दिनसम्मको थप म्याद दिन सक्नेछ र यस्तो प्रतिवेदनमा इनारको नतीजाको पूर्ण विवरण, परीक्षण नतीजा भूगर्भ तथा लिथोलोजीको विवरण, लग विवेचना नतीजा तथा सुत्रसहित हरहिसाब गर्ने तरीका र पेट्रोलियम, पानी तथा चाप विश्लेषण
समावेश हुनु पर्नेछ र देहायका कुराहरूसमेत समावेश भएको हुनु पर्नेछ :
(१) लग कर्भस
(२) प्रश्तर तत्व (लिथोलोजी) को वर्णन
(३) फर्मेशन टपस
(४) भेलोसिटीको जानकारी
(५) (पेट्रोलियमको) देखावट तथा परीक्षणहरू
(६) केसिङ र प्लगहरू
(७) कोरहरू
(८) पेलेन्टोेलोजिक र पेलिनोलोजिक चिह्नहरू
(९) बनौटको वातावरण (इनभायरोन्मेन्ट अफ डिपोजिसन)
(१०) इनारको नतीजाको विवेचनामा सहयोग हुने गरी ठेकेदारले इनार लगमा आफ्नो तर्फबाट अङ्कित गरेको अन्य जानकारी ।
(घ) विवेचना कार्य पूरा भएको तीस (३०) दिनभित्र सुत्रसहित हरहिसाब गर्ने तरीकासमेत इनारको लगिङ्गको विवेचन ।
(ङ) इनार खन्ने कार्य पूरा भएको तीस(३०) दिनभित्र नमूना विश्लेषणको प्रतिवेदन ।
(च) इनार परीक्षण कार्य पूरा भएको तीस (३०) दिनभित्र देहायको विवरणसहित त्यस्तो परीक्षणको प्रतिवेदन :
(१) परीक्षणको गहिराई ।
(२) हाइड्रोकार्बोन र पानी ।
(३) हाइड्रोकार्बोन र पानीको विश्लेषण ।
(४) चापको विश्लेषण ।
३५. पेट्रोलियम उत्पादन : पेट्रोलियम उत्पादन सम्बन्धमा ठेकेदारले देहायका समयावधिभित्र देहायका कुराहरू विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ :
(क) प्रत्येक दिनको १३ः०० बजेभित्र निम्नलिखित विवरणसहित अघिल्लो दिनको प्रतिवेदन :
(१) उत्पादन गरेको पेट्रोलियमको परिमाण ।
(२) सञ्चय, बिक्री वा खर्च गरेको पेट्रोलियमको परिमाण ।
(३) इन्धनको रूपमा प्रयोग गरेको पेट्रोलियमको परिमाण ।
(४) बालिएको पेट्रोलियमको परिमाण ।
(५) गुरुत्वाकर्षण र तरलता (भिस्कोसिटी) ।
(६) वाष्पचाप ।
(७) पोर प्वाइण्ट ।
(८) औषविन्दु (हिउ प्वाइण्ट) तथा प्राकृतिक ग्याँसको संयोजन ।
(९) दूषित तत्वहरू (इमप्योरिटिज) ।
(१०) निस्केको पानी तथा विश्लेषणको परिणाम ।
(११) ट्यूविङ्ग र केसिङ्ग चाप ।
(१२) चोकको नाप ।
(१३) इनारको परीक्षण ।
(१४) विगत २४ घण्टाको कार्य ।
(ख) वर्कओभर कार्य पूरा भएको तीस (३०) दिनभित्र त्यस्तो कार्यको विवरण, अवधि तथा त्यस्तो कार्य गर्नाको कारणसहितको प्रतिवेदन ।
(ग) स्टिमुलेशन कार्य पूरा भएको तीस (३०) दिनभित्र त्यस्तो कार्यको निमित्त प्रयोग गरिएको तरीका तथा मालसामानको विवरणसमेत उल्लेख भएको प्रतिवेदन ।
(घ) पिंधको चाप (वटम होल प्रेसर) परीक्षण कार्य पूरा भएको पन्ध्र (१५) दिनभित्र त्यस्तो परीक्षणको प्रतिवेदन ।
(ङ) उत्पादन परीक्षण कार्य पूरा भएको तीस (३०) दिनभित्र हर हिसाबको विस्तृत विवरणसहित त्यस्तो परीक्षणको प्रतिवेदन ।
(च) पेट्रोलियम भण्डारहरूसम्बन्धी प्रतिवेदन स्थलको सीमा र आर्थिक मूल्याङ्कन (विकास कार्यक्रममा उल्लेख गरिएबमोजिम) ।