परिच्छेद – ८ भू–वहाल, बोनस तथा अन्य दस्तुर

परिच्छेद – ८ भू–वहाल, बोनस तथा अन्य दस्तुर

३६. भू–वहाल तथा अन्य दस्तुर : ठेकेदारले अनुसूची –३ मा उल्लिखित दरमा डलरमा नेपाल सरकारलाई भू–वहाल तथा अन्य दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।

३७. भू–वहालको हर हिसाब : वार्षिक भू–वहालको रकम वर्षभरिमा उपयोग गरिने क्षेत्रको अनुपातमा वर्षको आधारमा निर्धारण गरिनेछ । भू–वहाल बुझाउँदा भू–वहालको रकम निर्धारण गरिएको तरीकासमेत समावेश गर्नु पर्नेछ । कुनैै वर्षमा तिर्नुपर्ने रकममा असर पर्ने गरी करार क्षेत्रको क्षेत्रफलमा परिवर्तन भएमा अर्को वर्षको लागि तिर्ने रकम त्यस्तो क्षेत्र परिवर्तन अनुसार मिलाइनेछ ।

३८. भू–वहाल बुझाउने समय : ठेकेदारले पहिलो वर्षको भू–वहाल लागू मितिले तीस (३०) दिनभित्र र त्यसपछिको प्रत्येक वर्षको भू–वहाल वर्ष शुरु भएको तीस (३०) दिनभित्र बुझाउनु पर्नेछ ।
३९. हस्ताक्षर तथा उत्पादन बोनस : पेट्रोलियम सम्झौतामा हस्ताक्षर बोनस र उत्पादन बोनस बुझाउनु पर्ने व्यवस्था भएमा हस्ताक्षर बोनस लागू मितिले तीस (३०) दिनभित्र र उत्पादन बोनस व्यापारिक उत्पादन दिनको नब्बे (९०) दिनभित्र बुझाउनु पर्नेछ ।