परिच्छेद–९ निरीक्षण तथा जाँचबुझ

परिच्छेद–९ निरीक्षण तथा जाँचबुझ

४०. निरीक्षण तथा जाँचबुझ : (१) निरीक्षकले जुनसुकै समयमा कुनै करार क्षेत्रमा गई निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्दा निरीक्षकले आवश्यक सरसामान तथा मानिसहरू साथमा लैजान सक्नेछ ।

४१. स्पष्टीकरण माग गर्ने अधिकार : निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्दा ठेकेदारले ऐन, यस नियमावली तथा पेट्रोलियम सम्झौताबमोजिम गर्नु पर्ने काम नगरेको वा कुनै अनियमित काम गरेको देखिएमा सो सम्बन्धमा निरीक्षकले ठेकेदारसँग स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ र ठेकेदारले निरीक्षकले तोकिदिएको समयभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिनु पर्नेछ ।

४२. निरीक्षण तथा जाँचबुझ प्रतिवेदन : (१) निरीक्षकले निरीक्षण तथा जाँचबुझको प्रतिवेदन विभागले तोकिदिएको समयभित्र विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिवदेन प्राप्त भएपछि विभागले ठेकेदारलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु ठेकेदारको कर्तव्य हुनेछ ।