परिच्छेद – ११ सरकारी हिस्सेदारी

परिच्छेद – ११ सरकारी हिस्सेदारी

४६. हिस्सेदार बन्ने अधिकार : नेपाल सरकारलाई पेट्रोलियम सम्झौता बमोजिमको पेट्रोलियम कार्यमा पेट्रोलियम सम्झौतामा तोकिएको प्रतिशतसम्मको हिस्सेदार बन्ने अधिकार हुनेछ ।

४७. हिस्सेदार बन्ने विधि : पेट्रोलियम सम्झौता बमोजिमको पेट्रोलियम कार्यमा नेपाल सरकार हिस्सेदार बन्ने विधि पेट्रोलियम सम्झौतामा तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

४८. खर्चको शोधभर्ना : नेपाल सरकार पेट्रोलियम कार्यमा हिस्सेदार बनेमा नेपाल सरकारले पेट्रोलियम कार्यमा हिस्सेदार बन्न खोजेको समय सम्ममा ठेकेदारले गरेको पेट्रोलियम खर्चमध्ये आफ्नो हिस्साको पेट्रोलियम खर्च बिना व्याज पेट्रालियम सम्झौतामा तोकिएको शर्त अनुसार ठेकेदारलाई सोधभर्ना गर्नेछ । तर ठेकेदारले तालीम तथा शिक्षाको लागि गरेको खर्च, नेपाल सरकारलाई तिरेको बोनस वा अन्य कुनै रकमको कुनै हिस्सा सोधभर्ना गर्नु पर्ने छैन ।

४९. सञ्चालन सम्झौता : पेट्रोलियम सम्झौता बमोजिमको पेट्रोलियम कार्यमा नेपाल सरकार हिस्सेदार बनेमा अन्तर्राष्ट्रिय तेल उद्योगको प्रचलन अनुसार नेपाल सरकार र ठेकेदारबीच सञ्चालन सम्झौता गरिनेछ ।