परिच्छेद–१२ विविध

परिच्छेद–१२ विविध

५०. तथ्यांक, जानकारी आदि बिक्री गर्ने अधिकार : विभागलाई पेट्रोलियम कार्यको लागि खुल्ला गरिएको अन्वेषण खण्डसम्बन्धी भू–भौतिक एवं भौगर्भिक तथ्यांक, नक्शा, प्रतिवेदन तथा विश्लेषणहरूको साथै अन्य जानकारीहरू बिक्री गर्ने अधिकार हुनेछ ।

५१. मूल तथ्यांक र नमूना नेपालमै राख्नु पर्ने : ठेकेदारले नेपालमा पेट्रोलियम कार्य गर्दा प्राप्त गरेको सम्पूर्ण मूल तथ्यांक तथा नमूना र तत्सम्बन्धी प्रतिवेदनहरू विभागले परीक्षण, विश्लेषण तथा मूल्याङ्कनको लागि नेपाल बाहिर लैजान अनुमति दिएमा बाहेक नेपालमै राख्नु पर्नेछ ।

५२. सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने : विभागलाई सम्पूर्ण पेट्रोलियम कार्यको सुपरिवेक्षण गर्न तथा ठेकेदारलाई सहयोग गर्नको लागि प्रतिनिधि खटाउने अधिकार हुनेछ र त्यस्तो प्रतिनिधिहरूको मनासिब खर्च ठेकेदारले व्यहोर्नेछ ।

५३. जमानत दिनु पर्ने : ठेकेदारले पेट्रोलियम सम्झौताबमोजिमको आफ्नो कार्य दायित्वको सम्पादन निश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई मान्य हुने वित्तीय संस्थाको जमानत उपलब्ध गर्नु पर्नेछ ।
५३क.गोपनीयता : ठेकेदारले पेट्रोलियम कार्यको सिलसिलामा प्राप्त गरेको जानकारी, कागजात, तथ्यांक र वस्तुहरू पेट्रोलियम सम्झौताको अधीनमा रही गोप्य राख्नु पर्नेछ ।

५४. पेट्रोलियमको मूल्य निर्धारण : पेट्रोलियमको मूल्य वस्तुगत स्तरअनुसार निर्धारण गरिनेछ । निर्यात गरेको पेट्रोलियमको मूल्य जिन्सीको रूपमा सट्टापट्टा गर्ने (बारटर) वा विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था नगरी नजिकको कारोबार (अम्सिलेय ट्रान्जेक्सन) मा असम्बद्ध तेस्रो पक्षबाट प्राप्त हुने भारित औसत मूल्यमा निर्धारण गरिनेछ ।

५५. एकीकरण : पेट्रोलियमको श्रोत संरक्षण गर्न तथा बढी फाइदाजनक तरीकाले विकास गर्न एक वा एकभन्दा बढी स्थलको संयुक्त विकास तथा सञ्चालन गर्न उपयुक्त भएमा विभागलाई एक वा बढी ठेकेदारहरूलाई विभागले तोकिदिएको संयुक्त सञ्चालन कार्यक्रम अन्तर्गत संयुक्त रूपले क्षेत्रको विकास गर्न आदेश दिने अधिकार हुनेछ ।

५६. संलग्न रहेको प्राकृतिक ग्याँसको उपयोग : कच्चा तेल उत्पादन गर्ने ठेकेदारले कच्चा तेलसित संलग्न रहेको प्राकृतिक ग्याँसको विकास गर्नु व्यापारिक दृष्टिले उपयुक्त नहुने ठहर्याएमा नेपाल सरकारलाई पेट्रोलियम सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम त्यस्तो ग्याँस लिने र उपयोग गर्ने अधिकार हुनेछ ।

५७. सूचना प्रकाशित गर्ने : देहायका कुराहरूको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ :
(क) पेट्रोलियम कार्य गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको ।
(ख) पेट्रोलियम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ।
(ग) ठेकेदारले क्षेत्र परित्याग गरेको ।
(घ) ठेकेदारलाई उत्पादन अनुमति प्रदान गरेको ।
(ङ) पेट्रोलियम सम्झौता रद्द गरेको ।