अनुसूची – २

अनुसूची – २

(नियम १० सँग सम्बन्धित)
पेट्रोलियम सम्झौताको ढाँचा
नेपाल सरकार, नेपाल (यसपछि “नेपाल सरकार” भनिएको) र …………. कानून अन्तर्गत सङ्गठित भई सञ्चालन भैरहेको ………. संस्था (यस पछि “ठेकेदार” भनिएको) बीच भएको सम्झौता ।
प्रस्तावना : नेपालभित्र रहेको पेट्रोलियमको सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारमा नै निहित रहेको र पेट्रोलियम कार्यसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार नेपाल सरकारमा मात्र भएको, नेपाल सरकारले सर्वसाधारण जनताको सामाजिक तथा आर्थिक हितको लागि नेपालभित्र रहेको पेट्रोलियम श्रोतलाई विकास गरी त्यसको प्रवद्र्धन गर्ने इच्छा गरेको, ठेकेदारसँग पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पूँजी, प्राविधिक क्षमता र व्यावसायिक दक्षता भएको र अन्वेषण खण्ड नं. ……………… मा पेट्रोलियम कार्य गर्न ठेकेदार इच्छुक भएको, र नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० मा नेपाल सरकार र योग्य ठेकेदारबीच पेट्रोलियम सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हुँदा, नेपाल सरकार र ठेकेदारले अन्वेषण खण्ड नं……. मा यस सम्झौतामा उल्लिखित व्यवस्थाको अधीनमा रही पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा देहायबमोजिम गर्न मञ्जुर गरेका छन् ।