परिच्छेद–२ अन्वेषण अवधि

परिच्छेद–२ अन्वेषण अवधि

३. अन्वेषण अवधि : प्राथमिक अन्वेषण अवधि पेट्रोलियम सम्झौता लागू भएको मितिबाट करार वर्षको हुनेछ । प्राथमिक अन्वेषण अवधि समाप्त भएपछि दफा ४ को अधीनमा र अवधिको लागि लगातार दुई पटकसम्म अन्वेषण अवधि थप गर्न सक्नेछ ।

४. अन्वेषण अवधि बढाउने : अन्वेषण अवधि थप गर्न चाहेमा ठेकेदारले चालू अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा नब्बे (९०) दिन अघि विभागलाई सूचना दिनु पर्नेछ । ठेकेदारले चालू अवधिको लागि यस परिच्छेदमा उल्लिखित कार्य दायित्व पूरा गरिसकेको भएमा र दफा १२ अन्तर्गत नयाँ बैंक प्रत्याभूति उपलब्ध गराएमा मात्र विभागले अन्वेषण अवधिको म्याद बढाई
दिनेछ ।

५. थप म्याद : ठेकेदारले दोस्रो पटक थपिएको अन्वेषण अवधि समाप्त हुनु कम्तीमा नब्बे (९०) दिन अगावै कुनै तेलको इनारको सम्बन्धमा चालू भैरहेको खन्ने, लगिङ गर्ने, परीक्षण गर्ने वा थुन्ने काम पूरा गर्न वा सम्भाव्यता कार्य पूरा गर्न, पत्ता लागेको पेट्रोलियमको मूल्याङ्कन गर्न, विस्तृत विकास कार्यक्रम र बजेट तयार पार्न तथा पेश गर्न वा उत्पादन अनुमतिको लागि निवेदन दिन वा करार क्षेत्रमा पत्ता लागेको स्थलबाट प्राप्त पेट्रोलियमको निर्यात बजार निश्चित गर्न (नेपालको सीमाना र नेपाल बाहिरको खरिदकर्तालाई डेलिभरी दिने एफ.ओ.बी. केन्द्रको बीचमा आवश्यक बन्दोबस्त तथा पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गर्न समेत) अन्वेषण अवधिको म्याद बढाउन विभागमा निवेदन दिएमा विभागले (………….. दिनमा नबढाई)
मनासिब अवधिको लागि अन्वेषण अवधिको म्याद पुनः बढाइ दिन सक्नेछ । ठेकेदारले कार्य चालू भैरहेको क्षेत्र निश्चित गर्नेछ र उत्पादन क्षेत्रमा नपरेको बाँकी करार क्षेत्र परित्याग गर्नेछ ।

६. अनिवार्य क्षेत्र परित्याग : (१) ठेकेदारले प्राथमिक अन्वेषण अवधिको अन्त्यसम्ममा उत्पादन क्षेत्रमा पर्ने क्षेत्र बाहेक शुरु करार क्षेत्रको कम्तिमा पचास (५०) प्रतिशत क्षेत्र परित्याग गर्नेछ ।
(२) ठेकेदारले पहिलो पटक थप भएको अन्वेषण अवधिको अन्त्यसम्ममा उत्पादन क्षेत्रमा पर्ने क्षेत्र बाहेक शुरु करार क्षेत्रको कम्तिमा पच्चीस (२५) प्रतिशत क्षेत्र परित्याग गर्नेछ ।
(३) दफा ५ को अधीनमा रही ठेकेदारले अन्वेषण अवधिको अन्त्यसम्ममा उत्पादन क्षेत्रमा नपरेको शुरु करार क्षेत्रको बाँकी सबै क्षेत्र परित्याग गर्नेछ ।

७. स्वेच्छिक परित्याग : अन्वेषण अवधिभित्र ठेकेदारले कुनै पनि समयमा विभागलाई नब्बे (९०) दिनको पूर्व सूचना दिई करार क्षेत्रको जुनसुकै क्षेत्र परित्याग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो सबै स्वेच्छिक परित्याग दफा ६ मा तोकिएको अनिवार्य परित्यागमा समावेश (क्रेडिट) गरिनेछ ।

८. न्यूनतम दायित्व : क्षेत्र परित्याग गर्दैमा ठेकेदार दफा १० मा उल्लिखित दायित्वहरूबाट मुक्त हुनेछैन । तर पहिलो वा दोस्रो पटक थपिने अन्वेषण अवधि शुरु हुनुभन्दा अगावै ठेकेदारले करार क्षेत्रको बाँकी सबै क्षेत्र स्वेच्छिक परित्याग गरेमा पहिलो वा दोस्रो पटक थपिने अवधिमा गर्नुपर्ने कामको दायित्वबाट मुक्त हुनेछ ।

९. परित्याग गरिने क्षेत्रसम्बन्धी बन्देजहरू : परित्याग गरिएको प्रत्येक क्षेत्र शुरु करार क्षेत्रको दश (१०) प्रतिशत भन्दा कम हुनु हुँदैन र नियममा उल्लेख भएबमोजिमको आकारमा एकै चक्ला परेको हुनेछ ।
१०. कार्य दायित्वहरू : (१) ठेकेदारले प्राथमिक अन्वेषण अवधिमा कम्तीमा देहायबमोजिमका कार्य दायित्वहरू पूरा गर्नेछ :

कार्य दायित्वहरू रकम
(विवरण उल्लेख गर्ने)
………….. ………………
…………….. ……………..
…. मिटर गहिराई वा इकोनोमिक अमेरिकी डलर (…………..) वेशमेण्टमध्ये जुन पहिले पुगिन्छ सम्मको ………. इनार खन्ने ।
ठेकेदारले त्यस्ता कार्य दायित्वहरू पूरा गर्न ……… (…………) डलरको
पेट्रोलियम खर्चको व्यवस्था गरेको छ । जुन रकम माथि उल्लेखित कार्य
दायित्वहरूको लागि विभिन्न खण्डमा बाँडफाँड गरिएको छ ।
(२) ठेकेदारले पहिलो पटक थपिने अन्वेषण अवधिमा कम्तीमा देहायबमोजिमका कार्य दायित्वहरू पूरा गर्नेछ कार्यदायित्वहरू रकम
(विवरण उल्लेख गर्ने)
…………………… …………….
……………………… …………………
…………. मिटर गहिराइ वा अमेरिकी डलर (……….)
इकोनोमिक वेशमेण्टमध्ये जुन पहिले पुगिन्छ सम्मको ………… इनार खन्ने ।
ठेकेदारले त्यस्ता कार्य दायित्वहरू पूरा गर्न ……… (…………) डलरको
पेट्रोलियम खर्चको व्यवस्था गरेको छ । जुन रकम माथि उल्लेखित कार्य
दायित्वहरूको लागि विभिन्न खण्डमा वाँडफाँड गएिको छ ।
(३) ठेकेदारले दोस्रो पटक थपिने अन्वेषण अवधिमा कम्तीमा देहायबमोजिमका कार्य दायित्वहरू पूरा गर्नेछ :
कार्यदायित्वहरू रकम (विवरण उल्लेख गर्ने)
…………………… ……………. ……………………… ………………… ………… मिटर गहिराइ वा अमेरिकी डलर (……….)
इकोनोमिक वेशमेण्टमध्ये जुन पहिले पुगिन्छ सम्मको ………… इनार खन्ने । ठेकेदारले त्यस्ता कार्य दायित्वहरू पूरा गर्न ……… (…………) डलरको पेट्रोलियम खर्चको व्यवस्था गरेको छ । जुन रकम माथि उल्लेखित कार्य दायित्वहरूको लागि विभिन्न खण्डमा बाँडफाँड गरिएको छ ।

११. दायित्वहरूको निर्वाह : (१) दफा १० अन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्दैमा उक्त दफा अन्तर्गत गर्नुपर्ने कार्य दायित्वबाट ठेकेदार मुक्त हुनेछैन । दफा १० मा उल्लेख गरिएका कार्य दायित्वहरू पूरा गरेमा सो सम्बन्धी खर्चको दायित्वबाट ठेकेदार मूक्त हुनेछ ।
(२) यदि प्राथमिक अन्वेषण अवधिमा वा पहिलो पटक थपिएको अन्वेषण अवधिमा ठेकेदारले गर्नुपर्ने कार्य दायित्वभन्दा बढी कार्य दायित्व पूरा गरेमा त्यस्तो कार्य पछि थपिने अन्वेषण अवधिको कार्य दायित्वमा समावेश (क्रेडिट) गरिनेछ ।

१२. बैंक प्रत्याभूति : (१) प्राथमिक अन्वेषण अवधिको हकमा सम्झौता भएको मितिले तीस दिनभित्र र थप अन्वेषण अवधिहरुको हकमा त्यस्तो अवधि थपका लागि दिएको निवेदनसाथ ठेकेदारले नेपाल सरकारलाई मान्य हुने संस्थाबाट मान्य हुने ढाँचामा सम्बन्धित अन्वेषण अवधिको कार्य दायित्वको लागि तोकिएको जम्मा डलर बराबरको बैंक प्रत्याभूति उपलब्ध गराउनेछ । प्रष्ट छुटिन सकिने प्रत्येक कामको निमित्त लाग्ने खर्च बैंक प्रत्याभूतिमा प्रष्ट रूपले छुट्याइएको हुनु पर्नेछ ।
(२) कार्य दायित्वमध्ये प्रष्टरूपले छुटिन सकिने कार्य सम्पन्न भएपछि त्यस्तो कार्यको निमित्त बैंक प्रत्याभूतिमा छुट्याइएको रकमको अनुपातमा बैंक प्रत्याभूति समय समयमा घटाउँदै लगिनेछ ।
(३) प्राथमिक अन्वेषण अवधिको वा त्यसमा थपिएको अवधिको अन्त्यमा वा यो सम्झौता रद्द भएको मितिसम्म ठेकेदारले पूरा गर्नुपर्ने कार्य दायित्वमध्ये सबै वा केही कार्य पूरा गरेको रहेनछ भने त्यस्तो कार्यको निमित्त चालू बैंक प्रत्याभूतिमा छुट्याइएको सम्पूर्ण रकम ठेकेदार वा प्रत्याभूति दिनेले विभागलाई तुरुन्त भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।

१३. प्राथमिक अन्वेषण अवधिको कार्यक्रम र बजेट : प्राथमिक अन्वेषण अवधिमा गरिने पेट्रोलियम खर्च र उक्त अवधिमा ठेकेदारले गर्न चाहेको अन्वेषण कार्यहरूको संक्षेपीकरण सहितको कार्यक्रम र बजेट लागू मितिले तीस (३०) दिनभित्र ठेकेदारले विभागमा पेश गर्नेछ । त्यस्तो कार्यक्रम र बजेटमा ठेकेदारले पहिलो करार वर्षमा गर्न चाहेको अन्वेषण कार्यहरू र सोही करार वर्षमा गरिने सम्बन्धित पेट्रोलियम खर्चहरू उल्लेख गरिएको हुनेछ ।

१४. वार्षिक कार्यक्रम र बजेट : पहिलो करार वर्ष पछिको प्रत्येक करार वर्ष शुरु हुनुभन्दा कम्तीमा नब्बे (९०) दिन अगावै ठेकेदारले त्यस्तो करार वर्षभरिमा आफूले गर्न चाहेको अन्वेषण कार्यहरू र त्यसको लागि गरिने पेट्रोलियम खर्च उल्लेख गरी वार्षिक कार्यक्रम र बजेट विभागमा पेश गर्नेछ ।
१५. कार्यक्रम र बजेटमा संशोधन : दफा १३ र १४ अनुसार पेश गरिएको कार्यक्रम र बजेट दफा १० र १७ अन्तर्गतको ठेकेदारको दायित्व अनुरूपको हुनेछ । नयाँ भौगर्भिक जानकारी वा आधुनिक अन्वेषण प्रविधिको विकासको कारणले गर्दा दफा १३ र १४ बमोजिम निर्धारित कार्यक्रमहरूको विवरणहरू परिवर्तन गर्न परेमा ठेकेदारले विभागको स्वीकृति लिएर आवश्यक सम्झेका कुराहरू परिवर्तन गर्न सक्नेछ । तर त्यस्तो परिवर्तनले कार्यक्रमको मूख्य उद्देश्यमा फरक पर्ने हुनुहुँदैन र यस सम्झौताको व्यवस्थाबमोजिम बाहेक कुनै हालतमा पनि दफा १० मा उल्लिखित कार्य दायित्वबाट ठेकेदार मुक्त हुनेछैन ।