Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अनुसूची–६ अनुदान (सोझै भुक्तानी) रकम प्रयोगको प्रतिवेदन फाराम

(नियम २८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

आ.व. …….. को ……….. चौमासिक सम्मको अवस्था

योजनाको नाम र ठेगानाः
उपशीर्षक नंः
संयोजक वा सोधभर्ना माग गर्ने अधिकारीको नाम र सम्पर्क टेलिफोन नंः
दातृ संस्थाः
अनुदान संकेत नंः
अनुदान शुरु हुने मितिः
अनुदान बन्द हुने मितिः

द्रष्टव्यः
१) महल नं. ३,४ र ५ मा सम्झौतामा भएको व्यवस्था अनुरुपको मुद्रामा लेख्नु पर्दछ ।
२) महल नं. ४ मा योजना शुरु भए देखि गत आ.व. सम्मको सोझै भुक्तानी रकम उल्लेख गर्नु पर्दछ र यो व्यहोरा दातृ संस्थाबाट पुष्टि भएको हुनु पर्दछ ।
३) यो फाराम नियम ३७ बमोजिम सोधभर्ना माग गर्ने पदाधिकारीले तयार गर्नु पर्दछ ।
४) चौमासिक अवधि समाप्त भएको पन्ध्र दिन भित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र तालुक विभाग र मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्दछ ।