Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अनुसूची – १४ संक्षिप्त वार्षिक प्रतिवेदन

अनुसूची – १४
(नियम ९० को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
नेपाल सरकार
……….. कार्यालय
आर्थिक वर्ष ……………………. को आर्थिक कारोबारको
संक्षिप्त वार्षिक प्रतिवेदन
विवरण रु.

 

 

१. लगती राजस्व (दण्ड जरिवाना सहित)
(क) लगत
(१) गत सालबाट
(२) यो सालको थप

जम्माः क (१) + क (२)
(ख) असुली र लगत कट्टा
(१) असुली भै लगत कट्टा
(२) लगत कट्टा

जम्माः ख (१) + ख (२)
(ग) लगत बाकी (क – ख)
(घ) असूली
(१) कूल असुली
(२) राजश्व खातामा दाखिला
(३) दाखिला गर्न बाँकी

जम्माः घ (१)
२. हसबली राजश्व (लगत बाहेकको विविध आम्दानी)
(क) आम्दानी
(ख) राजश्व खातामा दाखिला
(ग) दाखिला गर्न बाँकी

३. कूल राजश्व घ (१) + २ क
४. वार्षिक बजेट निकासा खर्च र बा“की बजेट उपशीर्षक नं.कार्यक्रम वार्षिक बजेट निकासा खर्च ……. बाँकी

४.१ स्रोत अनुसार
(क) नेपाल सरकार
(ख) वैदेशिक
(अ) ऋण
– सोधभर्ना हुने
– नगद
– सीधै भुक्तानी
(आ) अनुदान
– सोधभर्ना हुने
– नगद
– सीधै भुक्तानी
– वस्तुगत सहायता
जम्माः

४.२ खर्चको वर्गीकरणः
क) उपभोग खर्च तर्फ
ख) पूजीगत खर्च तर्फ
जम्मा
बाँकी रकम बैंक दाखिला रु.
फछ्र्यौट हुन बाँकी पेश्की रु.
५. पेश्की
गत विगत आ.ब.को
यो आ.ब.को

जम्मा
फछ्र्यौट
फा“टवारीबाट
नगद दाखिलाबाट
जम्मा
बाँकी
म्याद भित्रको
म्याद नाघेको
जम्मा

६. धरौटी
आम्दानी
गत सालबाट सरेको
यो सालको थप
जम्मा
खर्च
फिर्ता खर्च
स्याहा
जम्मा
बाँकी
७. भुक्तानी गर्नु पर्ने दायित्वहरू
गत सालको
यो सालको
जम्मा
भुक्तानी भएको
बाँकी
जम्माज्ञण्ड

८. म.ले.प. बेरुजु
गत आ.व.सम्मको
नियमित गर्ने
असुल गर्ने
जम्मा
यो आ.व. सम्मको
नियमित गर्ने
असुल गर्ने
जम्मा
फछ्र्यौट
नियमित÷                             प्रमाण पेश गरी
असुल गरी
जम्मा
बाँकी
नियमित गर्ने
असुल गर्ने
जम्मा

९. जिन्सी (खप्ने मालसामान भवन आदि) जम्मा (रु. मा)
आम्दानी
गत सालबाट सरेको मौज्दात
यो सालमा खरिद भएको
सहयोगबाट प्राप्त भएको
अन्यत्रबाट हस्तान्तरण भई आएको
जम्मा
खर्च
टुटफुट मिन्हा

लिलाम, बिक्री
हस्तान्तरण भै अन्यत्र गएको
जम्मा
बाँकी रकम
(भवन र उपकरण, मोटर बस, ट्रक, हेभी इक्वीपमेन्ट आदि १ लाख भन्दा बढी मूल्य पर्ने जिन्सी सामानको विवरण छुट्टै संलग्न गर्नु पर्ने)
जम्मा

१०. उत्पादन व्यवसायको सामान (रकम रु.)
गत सालबाट सरेको
यो सालको थप
जम्मा
बिक्री भएको
काममा लागेको
मिन्हा क्षती भएको
जम्मा
बा“की (रकम रु.)

११. कार्यालय सामान (खर्च भएर जाने)
बाकी (रकम रु.)
आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख/फाँट प्रमुखको कार्यालय प्रमुखको
नाम थरः                               नाम थरः
सहीः                                    सहीः
मितिः                                     मितिः