अनुसूची—१ संख्या समूह उपसमूह

अनुसूची—१ संख्या समूह उपसमूह

अनुसूची—१
(नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

संख्या समूह उपसमूह

१. सिभिल इन्जिनियरिङ्ग

(क) जनरल

(ख) हाइवे
(ग) स्यानिटरी
(घ) विल्डि· एण्ड आर्किटेक्ट
(ङ) इरिगेशन
(च) हाइड्रोपावर
(छ) हाइड्रोलोजी
(ज) एयरपोर्ट

२. इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरि·

(क) जनरल इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरि·
(ख) एभिएशन इलेक्ट्रिेकल इन्जिनियरि·

३. इलेक्ट्रोनिक एण्ड टेलिकम्यूनिकेशन इन्जिनियरि·
४. मेकानिकल इन्जिनियरि·

(क) जनरल मेकानिकल इन्जिनियरि·
(ख) एभिएशन मेकानिकल इन्जिनियरि·
(ग) निर्माण उपकरण सम्भार
५. एरोनटिकल इन्जिनियरि·
६. माइनि· इन्जिनियरि·
७. केमिकल इन्जिनियरि·
८. मेटालर्जिकल इन्जिनियरि·
९. मेट्रोलोजी
१०. मेट्रेरियोलोजी
११. जियोलोजी

(क) जनरल जियोलोजी
(ख) हाइड्रोजियोलोजी
(ग) इन्जिनियरि· जियोलोजी
१२. सिभिल एभियशन अपरेशन एण्ड इन्जिनियरि·
(क) सिभिल एभिएशन अपरेशन
(ख) प्mलाइट अपरेशन्स
(ग) एभिएशन फायर सर्भिसेज
१३. सर्भे
१४. केमिष्टी«
१५. एगृ इरीगेशन इन्जिनियरि·