अनुसूची–२ सेवा र सेवाका समूह तथा उपसमूहमा रहने पदनामहरु