राजपत्रमा प्रकाशित मिति

राजपत्रमा प्रकाशित मिति

राजपत्रमा प्रकाशित मिति
संशोधन २०७२।२।२५

१. राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७२ २०७२।९।२२
२. राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७३ २०७३।५।२७

प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।