परिच्छेद–२ सेवाको गठन तथा सञ्चालन

परिच्छेद–२ सेवाको गठन तथा सञ्चालन

३. सेवाको गठन :

(१) केन्द्रको काम कारवाही सुचारु रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि एक राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी सेवा गठन गरिएको छ ।
(२) यो नियमावली प्रारम्भ हुदाका बखत केन्द्रमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारी यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि स्वतः सेवामा समूहिकृत हुनेछन् ।
४. श्रेणी र पद : (१) सेवामा देहाय बमोजिम श्रेणी र पदहरु रहने छन् :–

श्रेणी पद
(क) राजपत्राङ्कित

प्रथमः (१) प्रहरी नायब महानिरीक्षक
(२) प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक

द्वितीयः (१) प्रहरी उपरीक्षक

(२) प्रहरी नायब उपरीक्षक

तृतीयः प्रहरी निरीक्षक

(ख) राजपत्र अनङ्कित : प्रहरी नायब निरीक्षक

(२) यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि केन्द्रमा नया पद सृजना वा दर्ता गरिने छैन ।

५. प्रमुखको मातहतमा रहने :

(१) प्रहरी कर्मचारी प्रमुखको मातहतमा रहने छन् ।
(२) प्रमुखले विभागीय मन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन तथा नियन्त्रणमा रही यस नियमावली र अन्य कानून बमोजिम केन्द्रको प्रहरी प्रशासनको प्रमुखको रुपमा समेत काम सम्पादन गर्नेछ ।

६. सेवाको सञ्चालन : प्रहरी कर्मचारीको सेवाको सञ्चालन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट हुनेछ ।

७. प्रहरी कर्मचारीको काम र कर्तव्य :

(१) प्रमुखको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा रही ऐन र यस नियमावली बमोजिम काम गर्नु प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) यस नियमावलीमा अन्यत्र लेखिएको अतिरिक्त प्रहरी कर्मचारीको अन्य काम र कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) प्रहरी आचरण तथा अनुशासनमा रहने,
(ख) तोकिएको जिम्मेवारी उच्च मनोबल र कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने,
(ग) प्रमुखले दिएको आदेश तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने,
(घ) प्रचलित कानू