वोनस ऐन, २०३०

वोनस ऐन, २०३०

लालमोहर र प्रकाशन मिति       २०३०।१२।११ 

संशोधन गर्ने ऐन
१. बोनस (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३४ २०३४।६।६
२. बोनस (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३९ २०३९।७।३
३. बोनस (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४५ २०४५।५।२६
४. बोनस (चौथो संशोधन) ऐन, २०४९ २०४९।७।२१
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
५. लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन
संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३।७।१७
६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन
संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७
७. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन,               २०७२ २०७२।६।१४
८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन,                   २०७२ २०७२।११।१३
९. बोनस (पाचौं संशोधन) ऐन, २०७४                   २०७४।४।२९

१०. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५      २०७५।११।१९ 

 

२०३० सालको ऐन नं. २०

 प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइ बक्सेकोछ ।