परिच्छेद–३ पदपूर्ति तथा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–३ पदपूर्ति तथा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था

८. पदपूर्ति :

(१) सेवाको रिक्त पदमा यस नियमावली बमोजिम बढुवाद्वारा पदपूर्ति गरिनेछ । (२) केन्द्रले बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्नको लागि सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको सूची तयार गरी बढुवा समिति समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम बढुवा भएपछि रिक्त हुन आउने पदमा बढुवाको लागि सम्भाब्य उम्मेदवार नभएमा त्यस्तो पद स्वतः खारेज भएको मानिनेछ ।

९. बढुवा समिति :राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी सेवाको देहायका पदमा बढुवाको सिफारिस गर्न केन्द्रमा देहाय बमोजिमका बढुवा समिति रहने छन् :–

(क) प्रहरी नायब महानिरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी नायब उपरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक पदका लागि :–

(१) केन्द्र प्रमुख – अध्यक्ष
(२) प्रतिनिधि, राजपत्राड्ढित प्रथम श्रेणी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय – सदस्य
(३) केन्द्रका प्रहरी नायब महानिरीक्षक र निज नभए केन्द्रमा कार्यरत सहसचिव मध्ये प्रमुखले तोकेको एकजना – सदस्य सचिव
(ख) प्रहरी नायब निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी हवल्दार पदका लागि :–
(१) प्रमुखले तोकेको केन्द्रमा कार्यरत सहसचिव वा प्रहरी नायब महानिरीक्षक – अध्यक्ष
(२) प्रमुखले तोकेको केन्द्रका प्रहरी उपरीक्षक वा प्रहरी नायब उपरीक्षक – सदस्य
(३) प्रमुखले तोकेको केन्द्रको उपसचिव – सदस्य सचिव

१०. बढुवाको लागि दरखास्त आहृवान :

(१) बढुवा समितिले नियम ८ को उपनियम (२) बमोजिम केन्द्रबाट पदपूर्तिको लागि माग भई आएपछि बढुवाको लागि दरखास्त आहृवान गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम बढुवाको लागि दरखास्त आहृवानको सूचना प्रकाशन गर्दा त्यस्तो सूचनामा रिक्त पद संख्या, दरखास्त दिने म्याद, दरखास्त दस्तुर, दरखास्त पेश गर्नु पर्ने स्थान, दरखास्तको ढा“चा, दरखास्तसाथ संलग्न गर्नु पर्ने कागजात लगायत अन्य आवश्यक विवरण समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

११. बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन चाहिने सेवा अवधि :

(१) सेवाको रिक्त पदमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने श्रेणी वा तह भन्दा एक श्रेणी वा तह मुनिको पदमा चार वर्ष काम गरेको हुनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा हुन योे नियम बमोजिमको सेवा अवधि आवश्यक पर्ने छैन ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम बढुवाको लागि न्यूनतम सेवा अवधि आवश्यक नपर्ने प्रहरी नायब महानिरीक्षकको पदको लागि सो भन्दा तल्लो पदमा तीन वर्ष अवधि पुगेको भए पछिल्लो तीन वर्ष र तीन वर्ष अवधि नपुगेको भए बहाल रहेको पद भन्दा एक तह मुनिको पदमा कार्यरत रहेको नोकरी अवधि मध्ये पछिल्ला वर्षहरुको समेत जम्मा तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याड्ढनबाट प्राप्त अड्ढको औसत अड्ढ गणना गरिनेछ ।

१२. बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने : नियम ११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवधिभर कुनै पनि प्रहरी कर्मचारी बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने छैन :–

(क) निलम्बन भएकोमा निलम्बन भएको अवधिभर,
(ख) बढुवा रोक्का भएकोमा बढुवा रोक्का भएको अवधिभर,
(ग) तलब वृद्धि रोक्का भएकोमा तलब वृद्धि रोक्का भएको अवधिभर,
(घ) तल्लो पदमा घटुवा भएकोमा घटुवा भएको मितिले दुई वर्षसम्म,
(ङ) खाइपाई आएको तलब वृद्धि घटुवा भएको वा जेष्ठता सहितका सुरु स्केलमा घटुवा भएकोमा त्यस्तो घटुवा भएको मितिले एक वर्षसम्म,
(च) बहाल रहेको पदमा तीन पटकभन्दा बढी नसिहत पाएको भए अन्तिम पटक नसिहत पाएको मितिले एक वर्षसम्म ।

१३. बढुवाको आधार : (१) बढुवा समितिले बढुवाको सिफारिसको लागि कार्यक्षमता वापत देहाय बमोजिम बढीमा एकसय अड्ढ दिनेछः–
(क) कार्यसम्पादन मूल्याड्ढन बापत ४०
(ख) ज्येष्ठता बापत २५
(ग) भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव बापत ८
(घ) शैक्षिक योग्यता बापत १०
(ङ) विभूषण (मानपदवी, अलंकार तथा पदक) बापत २
(च) तालीम बापत ७.५
(छ) बढुवा समितिले दिने अड्ढ ७.५

(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम कार्य सम्पादन मूल्याड्ढन वापत अड्ढ गणना गर्दा विज्ञापन भएको अघिल्लो असार मसान्त सम्मको हिसाबले र अन्य अड्ढ गणना गर्दा बढुवाको दरखास्त दिने अन्तिम म्यादसम्म हासिल गरेको अड्ढ गणना गरिनेछ ।

(३) प्रहरी कर्मचारीको कार्यक्षमताको मूल्याड्ढन गरी सबैभन्दा बढी अड्ढ प्राप्त गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई सबैभन्दा पहिले बढुवा गरिनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम बढुवा गर्दा कार्यक्षमताको मूल्याड्ढन समान अड्ढ प्राप्त गर्ने प्रहरी कर्मचारीको हकमा जेष्ठताको आधारमा बढुवा गरिनेछ र त्यस्ता प्रहरी कर्मचारीको जेष्ठता निर्धारण गर्दा देहायको आधारमा गरिनेछ :

(क) हाल बहाल रहेको श्रेणीको पदमा नियुक्ति वा बढुवाको निर्णय भएको मितिको आधारमा,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम जेष्ठता नछुट्टिएमा सोभन्दा एक तह मुनिको श्रेणीमा नियुक्ति वा बढुवाको निर्णय भएको मितिको आधारमा ।
(५) बढुवा समितिले बढुवाको लागि सिफारिस गरेको प्रहरी कर्मचारीको नामावली र निजले प्राप्त गरेको कुल प्राप्ताड्ढ सहितको सिफारिसको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

१४. कार्यसम्पादन वापतको अड्ढ :

(१) प्रहरी कर्मचारीकोे कार्यसम्पादनको मूल्याड्ढन गर्न अनुसूची–१ बमोजिमको ढाचाको फारम प्रयोग गरिनेछ ।
(२) कार्यसम्पादन मूल्याड्ढनको कुल अड्ढको विभाजन देहाय बमोजिम हुनेछ :
(ख) पुनरावलोकनकर्ताले दिनसक्ने अधिकतम अड्ढ १०
(ग) पुनरावलोकन समितिले दिनसक्ने अधिकतम अड्ढ१०
(३) देहायका पदका प्रहरी कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याड्ढनका लागि देहाय बमोजिम सुपरीवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता तथा पुनरावलोकन समिति रहनेछ :–

(४) कार्यसम्पादन मूल्याड्ढन फाराम भर्दा वा मूल्याड्ढन गर्दा अनुसूची–१ को खण्ड(च) मा उल्लिखित निर्देशिका अनुरुप गर्नु पर्नेछ ।
(५) प्रहरी कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याड्ढन गर्न उपनियम (३) बमोजिम तोकिएको कुनै अधिकृत केन्द्रमा कार्यरत नरहेको अवस्थामा प्रमुखले तोकेको समान तहको कुनै अधिकृतले सुपरीवेक्षक वा पुनरावलोकनकर्ता वा पुनरावलोकन समितिको सदस्यको रुपमा कार्य गर्नेछ ।

(६) कार्यसम्पादनको मूल्याड्ढनको अड्ढ गणना गर्दा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन जति वर्षको सेवा अवधि आवश्यक पर्ने हो पछिल्लो त्यति वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याड्ढनमा प्राप्त गरेको अड्ढको औसतबाट हिसाब गरिनेछ ।

(७) वैदेशिक अध्ययन वा वैदेशिक तालीममा गएको वा निलम्बन भई निलम्बन फुकुवा भएकोमा त्यस्तो अवधिको कार्यसम्पादन मूल्याड्ढन वापत त्यस्तो अध्ययन वा तालीममा जानुभन्दा वा निलम्बन हुनुभन्दा तत्काल अघिल्लो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याड्ढन भएको रहेछ भने सोही वर्षको र त्यस्तो कार्य सम्पादन मूल्याड्ढन भएको रहेनछ भने हाजिर भएपछि भरेको कार्यसम्पादन मूल्याड्ढनमा जति अड्ढ पाएको छ सोही अनुपातमा नै अड्ढ गणना गरिनेछ ।

१५. जेष्ठता वापतको अड्ढ : प्रहरी कर्मचारीलाई जेष्ठता वापतको अड्ढ दिंदा हाल बहाल रहेको पदमा काम गरेको प्रत्येक वर्षका लागि २.५ अड्ढका दरले बढीमा २५ अड्ढ दिइनेछ ।
तर,
(१) एक वर्षभन्दा बढी चानचुन महिना वा दिनका लागि समानुपातिक रुपमा अड्ढ दिइनेछ ।
(२) गयलकट्टी भएको अवधिको जेष्ठता वापतको अड्ढ दिइने छैन ।

१६. भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव वापतको अड्ढ :

(१) प्रहरी कर्मचारीलाई विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव वापतको अड्ढ प्रदान गर्दा अनुसूची–२ मा उल्लेख भए बमोजिम भौगोलिक क्षेत्रलाई क्रमशः “क”, “ख”, “ग”, “घ” र “ङ” गरी पा“च वर्गमा विभाजन गरी वार्षिक रुपमा काम गरेको अनुभव वापत आठ अड्ढमा नबढ्ने गरी देहाय बमोजिम अड्ढ दिइने छ :–

(क) “क” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि १.५ अड्ढका दरले ।
(ख) “ख” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि १.४अड्ढका दरले ।
(ग) “ग” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि १.३ अड्ढका दरले ।
(घ) “घ” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि १.२ अड्ढका दरले ।
(ङ) “ङ” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि १ अड्ढका दरले ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रहरी कर्मचारीले कुनै एक भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तीमा नब्बे दिन वा सोभन्दा बढी अवधि रुजु हाजिर भई काम गरेको भए सो अवधिको लागि सोही भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत पाउने अड्ढको समानुपातिक रुपमा हिसाब गर्दा हुन आउने अड्ढ दिइनेछ ।

(३) पुनर्बहाली भएको वा निलम्बन भई त्यस्तो निलम्बन फुकुवा भएको प्रहरी कर्मचारीको हकमा निज रुजु हाजिर नभएको अवधिको भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापतको कुनै अड्ढ दिइने छैन ।

(४) अध्ययन बिदा वा तीन महिना वा सो भन्दा बढी अवधिको लागि वैदेशिक तालीममा जाने प्रहरी कर्मचारीलाई “ङ” वर्गको लागि तोकिएको अड्ढको आधा अड्ढ दिइनेछ ।

(५) भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत पाउने अड्ढ जुन श्रेणीमा बढुवा हुने हो सो श्रेणीभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा प्राप्त गरेको भए मात्र गणना गरिनेछ ।

(६) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियम प्रारम्भ हु“दाका बखत कुनै प्रहरी कर्मचारीले प्राप्त गरिसकेको भौगोलिक क्षेत्र वापतको अड्ढ घट्ने छैन ।

१७. शैक्षिक योग्यता वापतको अड्ढ

(१) बढुवाको लागि प्रहरी कर्मचारीलाई निजले हासिल गरेको शैक्षिक योग्यताको आधारमा देहाय बमोजिम बढीमा १० अड्ढ दिइनेछ :–

शैक्षिक योग्यता प्रथम
श्रेणी
द्वितीय
श्रेणी
तृतीय
श्रेणी

(क) हाल बहाल रहेको पदमा नया“ नियुक्ति गर्दा आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वापत ८ ७.७५ ७.५
(ख) न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यता वापत २ १.७५ १.५०
(ग) बढुवाद्वारा हालको पदमा बहाल रहेको प्रहरी कर्मचारीको हकमा खण्ड (क) बमोजिमको शैक्षिक योग्यता नभएमा सो भन्दा एक तह मुनिको शैक्षिक योग्यता वापत ७ ६ ५
(२) श्रेणी नखुलेकोे प्रमाणपत्रको हकमा नेपाल सरकारले तोकेको विश्वविद्यालयद्वारा स्तर निर्धारण गरेको भए सोही श्रेणी अनुसार र स्तर निर्धारण नगरेको भए द्वितीय श्रेणी सरहको अड्ढ दिइनेछ ।
(३) प्रहरी नायब उपरीक्षक वा सोभन्दा माथिको पदमा बढुवाका लागि शैक्षिक योग्यताको अड्ढ गणना गर्दा प्रहरी निरीक्षक पदको निमित्त आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यतालाई नै न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानिनेछ ।

१८. विभूषण (मानपदवी,अलंकार र पदक) वापत दिइने अड्ढ :

(१) प्रहरी कर्मचारीलाई विभूषण वापत अड्ढ दिंदा जुन पदमा छँदा विभूषण प्राप्त गरेको हो सोभन्दा माथिल्लो पदमा हुने बढुवाको प्रयोजनको लागि बढीमा २ अड्ढ दिइनेछ ।
(२) विभूषण वापत देहायको अड्ढ दिइनेछ :–
(क) मानपदवी वापत – २
(ख) अलंकार वापत – १.५
(ग) वीरता पदक वा सौर्य पदक वापत – १

(३) यस नियम बमोजिम विभूषण वापत सम्वत् २०६५ साल भन्दा पछि प्राप्त गरेको विभूषण वापत मात्र अड्ढ दिइनेछ ।
१९. तालीम वापतको अड्ढ :

(१) प्रहरी कर्मचारीलाई सेवास“ग सम्बन्धित कुनै दुई तालीम वापत देहाय बमोजिम बढीमा ७.५ अड्ढ दिइनेछ ः– तालीमको किसिम प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी

(क) सेवाकालिन तालीम ३.७५ ३.२५ २.७५
(ख) अन्य तालीम ३.७५ ३.२५ २.७५

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पन्ध्र दिनभन्दा कम अवधिको तालीमको लागि कुनै अड्ढ दिइने छैन ।
(३) प्रहरी कर्मचारीले लिएको तालीमको श्रेणी नखुलेको भए निजलाई द्वितीय श्रेणी बराबरको अड्ढ दिइनेछ ।
(४) हाल कार्यरत पदमा लिएको तालीम वापतको अड्ढ एक श्रेणी माथिको बढुवाको लागि मात्र गणना गरिनेछ ।
२०. बढुवा समितिले दिने अड्ढ : बढुवा समितिले नियम १३ को उपनियम (१) को खण्ड (छ) बमोजिम अड्ढ दिंदा अनुसूची–३ मा उल्लेख भए बमोजिम मूल्याड्ढन गरी सोही आधारमा दिनेछ ।

२१. नियुक्ति गर्ने अधिकारी :

(१) देहायका प्रहरी कर्मचारीको बढुवा नियुक्ति गर्ने अधिकार देहाय बमोजिमका अधिकारीलाई हुनेछ :–

(क) प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको पदमा – नेपाल सरकार
(ख) प्रहरी नायब निरीक्षकदेखि प्रहरी उपरीक्षकको पदमा – प्रमुख

(२) उपनियम (१) बमोजिम नियुक्ति गर्दा बढुवा समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा सिफारिस प्राप्त भएको मितिले एक्काईस दिनभित्र बढुवा नियुक्ति दिनु पर्नेछ ।

२२. बढुवा समितिको सचिवालय : बढुवा समितिको सचिवालयको काम केन्द्रले गर्नेछ ।
२३. प्राप्ताड्ढ उपलब्ध गराउने : बढुवाको लागि सम्भावित उम्मेदवारले आफूले प्राप्त गरेको अड्ढ हेर्न माग गरेमा कार्यसम्पादन मूल्याड्ढन वापत प्राप्त गरेको र बढुवा समितिले प्रदान गरेको अड्ढ बाहेकको अड्ढ निजलाई उपलब्ध गराइनेछ ।

२४. बढुवाको उजूरी :

(१) बढुवा समितिले गरेको बढुवाको सिफारिसमा चित्त नबुझ्ने प्रहरी कर्मचारीले बढुवाको सिफारिस भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र देहाय बमोजिमको समिति समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ :–

(क) नेपाल सरकारका मुख्य सचिव – अध्यक्ष
(ख) सचिव (कानून), प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय – सदस्य
(ग) प्रतिनिधि, राजपत्राड्ढित प्रथम श्रेणी, लोक सेवा आयोग – सदस्य
(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले उजूरी प्राप्त भएपछि उजूरी गर्ने म्याद सकिएको सात दिन भित्र बढुवा समितिको राय प्रतिक्रिया र उजूरीसग सम्बन्धित कागजात पठाउन बढुवा समितिको सचिवालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । त्यसरी लेखी आएमा बढुवा समितिको सचिवालयले तीन दिनभित्र आनो राय प्रतिक्रिया सहित उजूरीसग सम्बन्धित कागजात उजूरी सुन्ने समिति समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
(३) बढुवाको उजूरी सुन्ने समितिले बढुवा समितिले गरेको सिफारिसमा लिइएका बढुवाको आधारको मूल्याड्ढन गर्दा कुनै कारण वा आधार खुलाउनु पर्नेमा सो नखुलाएको भए सो खुलाई पेश गर्न वा कुनै उम्मेदवारले यस नियमावली बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने अड्ढ प्राप्त नगरेको वा प्राप्त नगर्ने अड्ढ प्राप्त गरेको आधारमा बढुवा समितिको सिफारिस संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा सो समेत गरी बढुवा समिति समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम बढुवाको उजूरी सुन्ने समितिबाट बढुवा समितिले गरेको सिफारिसमा संशोधन भएमा त्यसरी संशोधन भई कायम भएको योग्यताक्रम अनुसारको बढुवाको सूची बढुवा समितिले प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (१) बमोजिम उजूरी परेमा उजूरी गर्ने म्याद समाप्त भएको मितिले एक्काईस दिनभित्र टु लगाई सक्नु पर्नेछ ।
(६) यस नियम बमोजिम परेको उजूरीको टु लागेपछि मात्र बढुवा समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गरिनेछ ।
(७) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको उजूरी झुट्टा ठहरिएमा उजूरी पछि हुने बढुवामा त्यस्तो उजूरीकर्ताको पहिलो पटकको उजूरी भए दुई अड्ढ र दोस्रो पटकको उजूरी भए तीन अड्ढ काटिनेछ ।

(८) उपनियम (१) बमोजिमको उजूरी सुन्ने समितिको सचिवालयको काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ ।

२५. पदस्थापना : यस नियमावली बमोजिम बढुवाद्वारा सिफारिस भएका प्रहरी कर्मचारीको पदस्थापना गर्दा प्रहरी कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता, तालीमस्तर, ज्ञान, सीप, कार्यदक्षता, शारीरिक क्षमता, वैयक्तिक रुचि र चाहनालाई ध्यान दिइनेछ ।

२६. बढुवा सम्बन्धी कागजात धुल्याउने : बढुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएको तीन वर्षपछि बढुवा सिफारिसको निर्णय बाहेकका अन्य बढुवा सम्बन्धी अन्य कागजातहरू धुल्याउन सकिनेछ । तर कुनै बढुवाको सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यस्तो बढुवा सम्बन्धी कागजातहरु मुद्दाको अन्तिम टु नलागेसम्म धुल्याउनु हुदैन ।