१२क.गैरकानुनी हड्ताल अवधिको बोनस

१२क.गैरकानुनी हड्ताल अवधिको बोनस

कुनै कर्मचारीले कारखाना वा प्रतिष्ठानमा गैर कानुनी हड्ताल गरेमा सो गैरकानुनी हड्ताल गरेको दिनको बोनस समानुपातिक हिसाबले कटाई बाँकी दिनहरूको मात्र बोनस पाउनेछ ।