१४. विवरण श्रम विभागमा पठाउनु पर्ने

१४. विवरण श्रम विभागमा पठाउनु पर्ने

बोनस वितरण गर्ने काम समाप्त भएको सात दिनभित्र प्रत्येक कारखाना र प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकले तोकिएबमोजिमको ढाँचाको फाराममा श्रम कार्यालयमा विवरण पठाउनु पर्छ ।