२४. असल नियतले गरेको कामको बचाउ

२४. असल नियतले गरेको कामको बचाउ

यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियत लिई गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारी उपर कुनै कानुनी कारवाई चलाउन सकिने छैन ।