२५. बाधा अडकाउ फुकाउने नेपाल सरकारको अधिकार

२५. बाधा अडकाउ फुकाउने नेपाल सरकारको अधिकार

यो ऐन कार्यान्वित गर्न कुनै बाधा अडकाउ परेमा सो बाधा अडकाउ फुकाउनको लागि यस ऐनको उद्देश्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यक आदेश निकाल्न सक्नेछ।