२८. बचाउ

२८. बचाउ

यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम र अरूमा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम हुनेछ । ’