परिच्छेद–९ विविध

परिच्छेद–९ विविध

९३. प्रहरी कर्मचारीको बचाउ :

(१) कुनै प्रहरी कर्मचारीले ऐन वा यस नियमावली वा अरु प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु पर्ने आनो ओहोदाको कर्तव्यपालन सम्झी गरेको कुनै सरकारी कामको सम्बन्धमा निज उपर उपनियम (२) बमोजिमको कार्यविधि नपुयाई मुद्दा चल्न सक्ने छैन ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै पनि प्रहरी कर्मचारी उपर मुद्दा चलाउनका लागि फौजदारी मुद्दाको हकमा अख्तियारवालाको अनुमति प्राप्त हुनु पर्नेछ र देवानी मुद्दाको हकमा देहाय बमोजिम प्रक्रिया अवलम्बन गरेको हुनु पर्नेछ :–

(क) मुद्दा चलाउने कारण तथा वादीको वारेस भएमा त्यस्तो वारेसको नाम र ठेगाना खोली लिखित सूचना अख्तियारवाला वा सम्बन्धित प्रहरीलाई बुझाएको वा हुलाकद्वारा रजिष्ट्री गरी पठाएको र त्यसको एक प्रति नक्कल केन्द्रमा पेश भएको दुई महिना नाघेको, र

(ख) मुद्दा चलाउने कारण भएको तीन महिनाभित्र मुद्दा दायर गरिसकेको ।

(३) कुनै प्रहरी बहाल छँदा आनो ओहदाको कर्तव्यपालनको सिलसिलामा गरेको कामको सम्बन्धमा बहाल टुटिसके पछि पनि केन्द्रको स्वीकृति नभई निज उपर मुद्दा चल्न सक्ने छैन ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम मुद्दा चलाउन केन्द्रबाट स्वीकृति प्राप्त भएमा निजको प्रतिरक्षा नेपाल सरकारले गर्नेछ ।

९४. वैयक्तिक नोकरी विवरण :

(१) प्रहरी कर्मचारीका वैयक्तिक नोकरी विवरणको अभिलेख केन्द्र र प्रहरी किताबखानामा राखिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको विवरण सो प्रयोजनको लागि तोकिए बमोजिमको फाराममा अभिलेख गरिनेछ ।

९५. अभिलेख सम्बन्धी व्यवस्था :

(१) प्रहरी कर्मचारीको नोकरी सम्बन्धी व्यक्तिगत अभिलेख प्रहरी किताबखानामा रहनेछ ।

(२) प्रहरी कर्मचारीको अभिलेख सम्बन्धमा प्रहरी किताबखानाले देहाय बमोजिमको कार्य गर्नेछ :–

(क) पद दर्ता गर्ने,
(ख) प्रहरी कर्मचारीहरूको नियुक्ति, वढुवा, पुरस्कार, विभागीय सजाय, शैक्षिक योग्यता, तालीम, औषधि उपचार लगायत प्रहरी कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण सहितको अभिलेख राख्ने,
(ग) सेवा निवृत्त प्रहरी कर्मचारीको निवृत्तिभरण अधिकारपत्र जारी गर्ने,
(घ) सेवा निवृत्त प्रहरी कर्मचारीको निवृत्तिभरण अधिकारपत्रमा संशोधन गर्ने, प्रतिलिपि दिने,
(ङ) सेवा निवृत्त प्रहरी कर्मचारीको उपदानको अड्ढ किटान गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने,
(च) औषधि उपचार रकम किटान गर्ने,
(छ) पारिवारिक निवृत्तिभरण, अशक्त निवृत्तिभरण, सन्ततिवृत्ति, शैक्षिकवृत्ति आदिको अधिकारपत्र जारी गर्ने,
(ज) पारिवारिक निवृत्तिभरण पाउने व्यक्तिको यकिन गर्ने र अधिकारपत्र नामसारी गर्ने

(झ) वैयक्तिक नोकरी विवरण दर्ता गर्ने र प्रमाणित गर्ने,
(ञ) नोकरी जोड्ने,
(ट) तलबी प्रतिवेदन पारित गर्ने,
(ठ) अभिलेखमा विवरण फरक परेमा जा“चबुझ गरी यकिन गर्ने,
(ड) प्रहरी कर्मचारी बहाल छ“दै औषधि उपचार वापत लिएको रकमको अभिलेख राख्ने,
(ढ) सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्ने ।
(ण) नियम ६३ को उपनियम (२) बमोजिम बर्खास्त गरिएका प्रहरी कर्मचारीको अभिलेख राख्ने ।

९६. पुरस्कार : प्रमुखले कर्तव्यपालनको सिलसिलामा प्रशंसनीय काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई पुरस्कार स्वरूप पा“च तलब वृद्धिसम्म थप गर्न वा दुई हजार पाचसय रुपैया“सम्म प्रदान गर्न सक्नेछ ।

९७. व्यक्तिगत अभिलेख विवरण :

(१) प्रहरी कर्मचारीको व्यक्तिगत अभिलेख तयार गर्र्दा निजको आचरण तथा कार्यसम्पादनको मूल्याड्ढन गरिएका विभिन्न पक्षहरू समेत स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको अभिलेख केन्द्रको कर्मचारी प्रशासन शाखामा राखी सोको जानकारी प्रहरी किताबखानामा पनि पठाउनु पर्नेछ ।

९८. सेवाका शर्त तथा सुविधामा परिवर्तन : कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुदाका बखत कायम रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र त्यस्तै अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरुमा निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन ।

९९. तालीमको व्यवस्था : नेपाल सरकारले केन्द्रमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई अनुसूची–६ बमोजिमको तालीम दिने व्यवस्था मिलाउनेछ ।
१००. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने :

(१) नेपाल सरकारले यस नियमावली बमोजिम आपूmलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा तोकिएको प्रहरी कर्मचारी वा अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(२) यस नियमावलीद्वारा कुनै प्रहरी कर्मचारी वा अधिकारीलाई प्रदान गरिएको अधिकार आÇनो सामान्य रेखदेखमा काम गर्ने गरी निजले आफू मुनिको प्रहरी कर्मचारी वा अधिकारीलाई सुम्पन सक्नेछ ।

१०१. परिचय पत्र ः सेवा निवृत्त प्रहरी कर्मचारीका नाउमा प्रहरी किताबखानाले परिचयपत्र जारी गर्न सक्नेछ ।

१०२. अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्ने :केन्द्रले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेछ ।

१०३. खारेजी र बचाउ :

(१) राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रहरी समूह (गठन) नियमावली, २०६४ खारेज गरिएको छ ।
(२) राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रहरी समूह (गठन) नियमावली, २०६४ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।