नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०२१।८।८
संशोधन
१. भूमि सम्बन्धी (संशोधन) नियमहरू, २०२१ २०२१।९।१८
२. भूमि सम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) नियमहरू, २०२३ २०२३।५।६
३. भूमि सम्बन्धी (तेश्रो संशोधन) नियमहरू, २०२३ २०२३।९।४
४. भूमि सम्बन्धी (चौथो संशोधन) नियमहरू, २०२४ २०२४।१०।९
५. भूमि सम्बन्धी (पा“चौ संशोधन) नियमहरू, २०२५ २०२५।९।१६
६. भूमि सम्बन्धी (छैठांै संशोधन) नियमहरू, २०२५ २०२६।२।२७
७. भूमि सम्बन्धी (सातांै संशोधन) नियमहरू, २०२७ २०२८।१।१३
८. भूमि सम्बन्धी (आठांै संशोधन) नियमहरू, २०३० २०३०।७।२७
९. भूमि सम्बन्धी (नवांै संशोधन) नियमहरू, २०३९ २०३९।२।३
१०. भूमि सम्बन्धी (दशांै संशोधन) नियमहरू, २०३९ २०३९।४।२५
११. भूमि सम्बन्धी (एघारांै संशोधन) नियमहरू, २०४० २०४०।२।१६
१२. भूमि सम्बन्धी (बाह्रांै संशोधन) नियमहरू, २०४१ २०४१।६।८
१३. भूमि सम्बन्धी (तेह्रौं संशोधन) नियमहरू, २०५४ २०५४।२।१२
१४. भूमि सम्बन्धी (चौंधौ संशोधन) नियमहरू, २०६० २०६०।४।१२
१५. भूमि सम्बन्धी (पन्ध्रौ संशोधन) नियमहरू, २०७० २०७०।१।३०
१६. भूमि सम्बन्धी (सो¥हौ संशोधन) नियमहरू, २०७३ २०७३।५।६

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ६१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएकोछ ।