साझेदारी ऐन, २०२०

साझेदारी ऐन, २०२०

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०२०।११।१६
संशोधन गर्ने ऐन
१. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३।७।२४
२. साझेदारी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४४ २०४४।७।१
३. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८।२।१६
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून
संशोधन गर्ने ऐन, २०६६, २०६६।१०।७
५.   केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                २०७२।११।१३
६.नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५   २०७५।११।१९
२०२० सालको ऐन नं. ३६
साझेदारी व्यबस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना- सर्बसाधारण जनताको हित तथा सुबिधाका लागि साझेदारी सम्बन्धी कानूनी ब्यबस्था गर्नु बाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजधिराज बीरेन्द्र बीर बिक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।