परिच्छेद ६, विविध विषय

परिच्छेद ६, विविध विषय

४१. दण्ड सजाय – देहायका कलममा सम्वन्धित विभागको आदेशले देहाय बमोजिमको सजाय हुन सक्नेछ
(क) दफा ५ को बर्खिलाप कुनै साझेदारी दर्ता नगराई कारोबार गरेमा प्रत्येक साझेदारलाई रु. ५०/” पचास रुपैयाँसम्म जरिवाना,
(ख) दफा ६ बमोजिम दरखास्तमा झुटो व्यहोरा लेखेको देखिएमा सो बमोजिम दर्ता भएको फर्मको प्रत्येक साझेदारलाई रु. १०0/– एक सयसम्म,
(ग) दफा १० बमोजिम दिन पर्ने सूचना नदिने फर्मलाई रु. १००/– एक सयसम्म,
(घ) दफा ११ को बर्खिलाप गरेमा प्रत्येक साझेदारलाई रु. ५०/– पचास रुपैयाँसम्म जरिवाना ।
४२ पुनरावेदन गर्ने – दफा ४१ का खण्डहरु बमोजिमको सजाय सम्वन्धित विभागबाट गरेकोमा चित्त नबुझ्नेले सो गरे भएको सूचना पाएका पैंतीस दिनभित्र सम्वन्धित विभाग उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न  सक्नेछ ।
४२क. अनुसूची हेरफेर गर्न सक्ने : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूची हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
४३. यो ऐनबमोजिम हुने – यो ऐनमा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम र अरुमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम गर्नुपर्छ ।
४४. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।