अनुसूची १ (ख) फर्म नवीकरण गर्नको निमित्त दिने दरखास्तको ढाँचा

अनुसूची १ (ख) फर्म नवीकरण गर्नको निमित्त दिने दरखास्तको ढाँचा

                                                                                                                                                                     मिति – ………………….
श्रीमान् महानिर्देशकज्यू,
उद्योग/वाणिज्य मन्त्रालय,
उद्योग/घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग/बाणिज्य विभाग,
काठमाण्डौं, नेपाल ।
महोदय,
यस फर्मले ………… …………………………………………….. व्यवसाय चलाउन त्यस विभागबाट ………………………. मा दर्ता नं. …………………… को प्रमाण पत्र पाएकोले त्यसको नवीकरणको निमित्त दरखास्त गरेका छौं । सो प्रमाण पत्र नवीकरण गरी दिन अनुरोध गर्दछौं ।
                                                                                                                                                                              भवदीय,
                                                                                                                                                       साझेदारमा मुख्यको सहिछाप
                                                                                                                                                               (फर्मको नाम)