अनुसूची २ (ख) फर्मको नवीकरण दस्तुर

अनुसूची २ (ख) फर्मको नवीकरण दस्तुर

(क) एक लाख रुपैयाँ सम्म पूँजी भएको फर्मलाई                                                                                         एक सय रुपैयाँ ।
(ख) एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तीन लाख रुपैयाँ सम्म
पूँजी भएको फर्मलाई                                                                                                                                 एक सय पच्चीस रुपैयाँ ।
(ग) तीन लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पाँच लाख रुपैयाँ सम्म
पूँजी भएको फर्मलाई                                                                                                                                 एक सय पचास रुपैयाँ ।
(घ)पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी दश लाख रुपैयाँ सम्म
 पूँजी भएको फर्मलाई                                                                                                                                 दुई सय रुपैयाँ ।
(ङ) दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँ सम्म
पूँजी भएको फर्मलाई                                                                                                                                  दुई सय पचास रुपैयाँ ।
(च) पचास लाख रुपैयाँ भन्दा बढी जतिसुकै
भएपनि पूँजी भएको फर्मलाई                                                                                                                     तीन सय रुपैयाँ ।