२. परिभाषा

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “कच्चा तेल” भन्नाले इनारको मुहान (बेलहेड) मा उत्पादित तरल अवस्थामा रहेको पेट्रोलियम र आसफाल्ट, ओजोकराइट सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्राकृतिक ग्याँसबाट प्राप्त भएको डिस्टीलेट वा कन्डेनसेट भनिने तरल पेट्रोलियम समेतलाई जनाउँछ ।
(ख) “ठेकेदार” भन्नाले दफा ८ बमोजिम नेपाल सरकारसंग पेट्रोलियम सम्झौता गर्ने स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ता सम्झनु पर्छ ।

(ग) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।
(घ) “पेट्रोलियम” भन्नाले कच्चा तेल, प्राकृतिक ग्याँस र प्राकृतिक अवस्थामा रहेको अन्य सम्पूर्ण तरल, ग्याँसयुक्त खँदिलो वा अर्ध–खँदिलो हाईड्रोकार्वोन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो हाईड्रोकार्वोनसंग संलग्न रहेको गन्धक, हेलियम र त्यस्तै अन्य वस्तु समेतलाई जनाउँछ ।
(ङ) “पेट्रोलियम कार्य” भन्नाले पेट्रोलियमको अन्वेषण, विकास वा उत्पादन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यसरी उत्पादित पेट्रोलियमको शुद्धीकरण, ढुवानी, सञ्चय वा बिक्री वितरण समेतलाई जनाउँछ ।
(च) “पेट्रोलियम सम्झौता” भन्नाले दफा ८ बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै ठेकेदारसंग पेट्रोलियम कार्य गर्नको लागि गरेको सम्झौता सम्झनु पर्छ ।
(छ) “प्राकृतिक ग्याँस” भन्नाले आद्र्र ग्याँस, तेल वा ग्याँसका इनारहरुबाट उत्पादित ग्याँसयुक्त पेट्रोलियम र आद्र्र ग्याँसबाट तरल पेट्रोलियम निकाली बाँकी रहन आएको ग्याँस समेत सम्झनु पर्छ ।
(ज) “विभाग” भन्नाले नेपाल सरकारको खानी तथा भूगर्भ विभाग सम्झनु पर्छ ।