अनुसूची – १ (नियम ३ सँग सम्बन्धित)

अनुसूची – १ (नियम ३ सँग सम्बन्धित)

अनुसूची – १
(नियम ३ सँग सम्बन्धित)

गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका ः–             अञ्चल ः–

वार्ड नं. ः–                                          जिल्ला ः–

मोहीको लगत