३. नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुने

३. नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुने

नेपालभित्र निजी वा सरकारी जुनसुकै जग्गामा रहेको वा पाइएको सम्पूर्ण पेट्रोलियम नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ ।