अनुसूची – २ (नियम ६ सँग सम्बन्धित)

अनुसूची – २ (नियम ६ सँग सम्बन्धित)

अनुसूची – २
(नियम ६ सँग सम्बन्धित)
जिल्ला

नियम ६ बमोजिम भूमिसुधार टोलीले वार्डका यथासम्भव सबै व्यक्तिहरूलाई एकत्रित गरी सुनाउन तयार गर्नु पर्ने लगतको ढाँचा । गाउँ विकास समिति । नगरपालिका ………………………….. वार्ड नं. ……………….

यस्तो लगतको १ प्रति स्थानीय गाउ“ विकास समिति ÷ नगरपालिका र एक प्रति भूमिसुधार अधिकारी छेउ पठाइदिनु पर्दछ ।

छाप                                                                                             लगत तयार गर्नेको सही
…………………                                                                                 . ………………………
(नाम, थर, वतन)