६. अनुमति, सहमति वा सिफारिशसम्बन्धी दरखास्त

६. अनुमति, सहमति वा सिफारिशसम्बन्धी दरखास्त

(१) पेट्रोलियम कार्यको सन्दर्भमा कुनै व्यक्तिलाई कुनै निकायको अनुमति, सहमति वा सिफारिसको आवश्यकता परेमा त्यसको कारण र आवश्यक विवरण खुलाई विभागमा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको दरखास्तमा विभागले आवश्यक कारवाई गरी दिनेछ।