अनुसूची – ३ (नियम ९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) मोहियानी हकको प्रमाणपत्र

अनुसूची – ३ (नियम ९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) मोहियानी हकको प्रमाणपत्र

अनुसूची – ३
(नियम ९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

क्रम संख्या ………..

नेपाल सरकार
भूमिसुधार मन्त्रालय
मोहियानी हकको प्रमाणपत्र

जिल्ला …………………… गाउ“ विकास समिति/नगरपालिका …………………….. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ अनुसार निम्नलिखित कित्ताहरूमा यस गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिका अन्तर्गत वार्ड नं. ……. को ……………… गाउँ बस्ने तथा श्री ………………………… का छोरा श्री …………………………………. उमेर ……. को मोहियानी हक भएकोले यो प्रमाणपत्र दिइएकोछ ।

गाउ“ विकास समितिको                                                                                  तर्फबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट
………………………….                                                                                     …………………………….