१३. कर सम्बन्धी सहुलियत

१३. कर सम्बन्धी सहुलियत

देहाय बमोजिमको कर, दस्तुर र शुल्क बाहेक पेट्रोलियम कार्यमा ठेकेदारलाई प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने कुनै पनि कर, दस्तुर महसुल वा शुल्क लाग्ने छैन :–
(क) बिक्री गरेको वा खर्च गरेको पेट्रोलियमको मूल्यमा तोकिएबमोजिम कम्तीमा १२.५ प्रतिशतका दरले रोयल्टी, त्यस्तो रोयल्टी नेपाल सरकारले तोके बमोजिम कच्चा तेल वा नगदमा वा केही कच्चा तेल र केही नगदमा बुझाउनु पर्नेछ ।
(ख) तोकिएबमोजिम वार्षिक भू–वहाल ।
(ग) ………………..

(घ) नेपाल सरकारले कुनै सेवा उपलब्ध गराए वापत सर्वसाधारण तवरले लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुर वा अन्य सेवा शुल्क ।
(ङ) पेट्रोलियम सम्झौता वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा व्यवस्था भए बमोजिमको अन्य कर वा दस्तुर ।