अनुसूची – १० (नियम २७ सँग सम्बन्धित)

अनुसूची – १० (नियम २७ सँग सम्बन्धित)

अनुसूची – १०
रसिदको क्रम संख्या ः–
(नियम २७ सँग सम्बन्धित)
नं. वार्ड समिति
गाउ“ विकास समिति
जिल्ला

यस वार्डको ………………… गाउ“ बस्ने श्री ………………………………….. बाट तल लेखिए बमोजिमको जग्गा बापत तल लेखिए बमोजिम ………………. सालको बचत प्राप्त भयो ः