१४. भन्सार सम्बन्धी सहुलियत

१४. भन्सार सम्बन्धी सहुलियत

(१) पेट्रोलियम कार्यका लागि आवश्यक पर्ने भनी विभागले प्रमाणित गरे बमोजिमको सबै वस्तु तथा उपकरण नेपालमा आयात गर्ने अधिकार ठेकेदार एवं निजको कटकेन्दार (सब कन्ट्राक्टर) लाई प्राप्त हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम ठेकेदार र कटकेन्दारले आयात गरेको वस्तु तथा उपकरणमा सबै किसिमको आयात महसूल एवं करहरु छूट हुनेछ ।
(३) ठेकेदार र कटकेन्दारले उपदफा (१) अन्तर्गत आयात गरेको तर पेट्रोलियम कार्यको लागि स्थायी रुपले जडान नगरेको सबै वस्तु तथा उपकरणहरु कुनै किसिमको महसुल एवं करहरु नतिरी पुनः निर्यात गर्न पाउनेछ ।