अनुसूची – १२ (नियम ३० को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची – १२ (नियम ३० को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची – १२
(नियम ३० को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

नियम ३० को उपनियम (१) बमोजिमको सूचित आदेश अनुसार नियम ३० को उपनियम (२) बमोजिम सम्बन्धित साहुले दाखिल गर्नु पर्ने फा“टवारीको ढा“चा ।