१६. विदेशीलाई काममा लगाउन सकिने

१६. विदेशीलाई काममा लगाउन सकिने

पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्नको लागि योग्य एवं दक्ष नेपाली नागरिक नपाइने भएमा विभागको पूर्व स्वीकृति लिई विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन सकिनेछ ।