२२. नियम बनाउने अधिकार

२२. नियम बनाउने अधिकार

(१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी खासगरी देहायका विषयहरुमा नियमहरु बनाउन सक्नेछ :–
(क) पेट्रोलियम सम्झौतामा रहने कुराहरुको सम्बन्धमा,
(ख) पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गतको क्षेत्रको सर्भेक्षण, नाप, नक्शा र पेट्रोलियम क्षेत्रको परित्याग सम्बन्धमा,
(ग) ठेकेदारहरुको छनौटको सम्बन्धमा,
(घ) पेट्रोलियम कार्य गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा व्यवस्थाको सम्बन्धमा,

(ङ) ठेकेदारले दिनु पर्ने सूचना तथा प्रतिवेदनको सम्बन्धमा,
(च) निरीक्षण र जाँचबुझ गर्ने प्रक्रियाको सम्बन्धमा ।