२३. अधिकार प्रत्यायोजन

२३. अधिकार प्रत्यायोजन

नेपाल सरकारले आवश्यक एवं उचित ठहर्याएमा यो ऐन वा यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये सबै वा केही अधिकार कुनै निकायलाई सुम्पन सक्नेछ ।