२४. बचाउ

२४. बचाउ

(१) ठेकेदार एवं कटकेन्दारका सम्बन्धमा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ र दफा १३ सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(२) ठेकेदार एवं कटकेन्दारको सम्बन्धमा विदेशी लगानी र प्रविधि सम्बन्धी ऐन, २०३८ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गतको कुनै पनि व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुमा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ ।