अनुसूची – १६ (नियम १० को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित) मोहीको दर्ता किताब

अनुसूची – १६ (नियम १० को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित) मोहीको दर्ता किताब

अनुसूची – १६
(नियम १० को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित)
मोहीको दर्ता किताब

मोहीको नाम, थर, वतन ः–
बाजेको नाम ः–
बाबुको नाम ः–
जिल्ला ः–
गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिका ः–
वार्ड ः–