२५. संशोधन

२५. संशोधन

नेपाल खानी ऐन, २०२३ को–
(१) दफा २ को,
(क) खण्ड (क) मा रहेको “र सो शब्दले प्राकृतिक अवस्थामा रहेको ग्याँस वा तेलको कुवा वा इनार रहेको ठाउँलाई समेत जनाउँछ” भन्ने वाक्याँश झिकिएकोछ ।
(ख) खण्ड (घ) को सट्टा देहायको खण्ड (घ) राखिएकोछ :–
“(घ) खनिज पदार्थ भन्नाले जमीनबाट निकाल्न सकिने पेट्रोलियम बाहेक सबै किसिमको प्राकृतिक पदार्थ सम्झनु पर्छ ।”
(२) दफा १६ को उपदफा (२) को खण्ड (च) झिकिएकोछ ।