अनुसूची – १७ (नियम २१ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची – १७ (नियम २१ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची – १७
(नियम २१ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
नेपाल सरकार
भूमिसुधार मन्त्रालय

भूमि सम्बन्धी ऐन नियम बमोजिम हदभन्दा बढी भएको देहाय बमोजिम जग्गाको देहाय बमोजिम जग्गावालालाई दिनुपर्ने क्षतपूर्ति रकम निम्न लेखिए बमोजिम निर्धारण गरिएकोछ ।