अनुसूची – १८ (नियम १६ को उपनियम (७) तथा नियम २३ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित) जग्गावाला दर्ता किताब

अनुसूची – १८ (नियम १६ को उपनियम (७) तथा नियम २३ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित) जग्गावाला दर्ता किताब

अनुसूची – १८
(नियम १६ को उपनियम (७) तथा नियम २३ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)

जग्गावाला दर्ता किताब

जग्गावालाको नाम, थर, वतन ः–
बाजेको नाम ः–
बाबुको नाम ः–
जिल्ला ः–
गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिका ः–
वार्ड ः–

मिति