परिच्छेद – ६ उत्पादनको बाँडफाँड तथा बिक्री

परिच्छेद – ६ उत्पादनको बाँडफाँड तथा बिक्री

३४. उत्पादनको बाँडफाँड : (१) उत्पादन बाँडफाँड गर्ने प्रयोजनको लागि करार क्षेत्रबाट ठेकेदारले उत्पादन गरेको पेट्रोलियम भन्नाले करार क्षेत्रभित्र प्रत्येक स्थलबाट उत्पादन गरेको जम्मा पेट्रोलियममा (पेट्रोलियम कार्यमा प्रयोग गरेको परिमाण कटाई) बाँकी रहेको र प्रत्येक स्थलको मुख्य सङ्कलन केन्द्रमा वा आपसमा मञ्जुर गरेको अन्य केन्द्रमा नाप्ने यन्त्रद्वारा नापिएको पेट्रोलियम सम्झनु पर्छ ।
(२) करार क्षेत्रबाट ठेकेदारले उत्पादन गरेको पेट्रोलियमको बाँडफाँड देहायबमोजिम गरिनेछ :–
(क) ऐनको दफा १३ बमोजिम नेपाल सरकारले रोयल्टी वापत १२।। प्रतिशत राख्नेछ ।
(ख) खण्ड (क) बमोजिमको परिमाणमा पेट्रोलियम राखिसकेपछि ठेकेदारलाई चालू र विगत वर्षहरूको उठाउन बाँकी पेट्रोलियम खर्च बराबरको मूल्यको परिमाणमा पेट्रोलियम लिने अधिकार हुनेछ ।
(ग) खण्ड (क) र (ख) बमोजिम वितरण गरेपछि बाँकी रहन गएको पेट्रोलियम देहायको तालिका बमोजिम बाँडफाँड गरिनेछ :–

 

स्पष्टीकरण : “खूद पेट्रोलियम” भन्नाले रोयल्टी राखिसकेपछि र पेट्रोलियम खर्च उपर गरेपछि नेपाल सरकार र ठेकेदारबीच बाँडफाँड गर्न उपलब्ध पेट्रोलियम सम्झनु पर्दछ ।
३५. बाँडफाँडको प्रक्रिया : (१) व्यापारिक उत्पादन दिन र प्रत्येक वर्ष शुरु हुनु अगावै ठेकेदारले आगामी वर्षको उत्पादनको अनुमान विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ । ठेकेदारले वास्तविक कार्य सञ्चालनको आधारमा संशोधनको कारण तथा पुष्टयाँई सहित समय–समयमा त्यस्तो अनुमानमा संशोधन पेश गर्न सक्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारले जिन्सीमा लिने पेट्रोलियमको परिमाण र हस्तान्तरण तालिकाबारे विभागले ठेकेदारलाई सूचना गर्नेछ र त्यस्तो पेट्रोलियम स्थलको मुख्य संकलन केन्द्रमा वा आपसमा गरेको अन्य केन्द्रमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।
(३) ठेकेदारले करार क्षेत्रमा उत्पादन गरेको पेट्रोलियमबाट आफ्नो भागको पेट्रोलियम स्थलको मुख्य संकलन केन्द्रमा वा आपसमा मञ्जुर गरेको अन्य केन्द्रमा लिनेछ ।
(४) नेपाल सरकार र ठेकेदारले आ–आफ्नो भागको पेट्रोलियम उठाउने सम्बन्धमा उपयुक्त व्यवस्था गर्न मञ्जुर गर्नेछ ।
३६. बिक्री : (१) ठेकेदारलाई दफा ५५ को अधीनमा रही आफ्नो भागको पेट्रोलियम बिक्री, खर्च र निर्यात गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(२) ठेकेदारले विभागको पूर्व स्वीकृति विना आफ्नो भागको पेट्रोलियममध्ये कुनै भाग चार त्रैमासिक अवधिभन्दा बढी अवधिको लागि बिक्री गर्ने करार गर्न हुँदैन । विभागले त्यस्तो स्वीकृति दिएमा नेपाल सरकारले ठेकेदारलाई त्यस्तो करार भएको पेट्रोलियमबाट दफा ५५ बमोजिम आन्तरिक माग पूर्ति गर्न लगाउने छैन ।
(३) नेपाल सरकारले चाहेमा कम्तीमा नब्बे (९०) दिनको पूर्व सूचना दिई आफ्नो भागको पेट्रोलियममध्ये सबै वा केही पेट्रोलियम ठेकेदारलाई बिक्री गर्न लगाउन सक्नेछ । ठेकेदारले नेपाल सरकारको भागको पेट्रोलियम किन्ने सम्भावित खरिकदकर्ताको सम्बन्धमा उपलब्ध सबै जानकारी तथा बिक्रीको शर्त बन्देजहरू विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ र मञ्जुरी
भएको उठाउने व्यवस्थामा बाधा नपर्ने गर्न नेपाल सरकारले यथा समयमा निर्देशन दिनेछ । ठेकेदारले नेपाल सरकारको भागको पेट्रोलियम बिक्री गर्नको लागि विभागको पूर्व स्वीकृति बिना कुनै करार गर्ने छैन ।