स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३

स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति                                                                २०७३।११।२४

संशोधन
स्थानीय तह निर्वाचन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७३ २०७३।१२।१७स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ७० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन आयोगले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।