६. परिषद्ले अधिकार सुम्पन सक्ने

६. परिषद्ले अधिकार सुम्पन सक्ने

परिषद्ले आफनो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये सबै वा केही अधिकार परिषद्को कुनै सदस्य वा परिषद्ले गठन गरेको समिति वा उप -समिति वा कार्यालय वा कार्यालयको कुनै अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ ।