७. प्रमाण–चिन्ह प्रयोग गर्न सक्ने

७. प्रमाण–चिन्ह प्रयोग गर्न सक्ने

कुनै उत्पादक, निर्माता, वितरक वा सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले कुनै पदार्थ वा प्रक्रियाको सम्बन्धमा प्रमाण–चिन्ह लगाउन चाहेमा यस ऐन अन्तर्गत इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ