परिच्छेद – ८ आर्थिक दायित्व

परिच्छेद – ८ आर्थिक दायित्व

४०. आयकर : ठेकेदारले पेट्रोलियम कार्यबाट प्राप्त खूद आयमा आयकर सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम आयकर बुझाउनेछ ।
४१. भू–बहाल तथा अन्य दस्तुर : (१) ठेकेदारले पहिलो वर्षको वा त्यस वर्ष कुनै खण्डको लागि लागू मितिबाट तीस (३०) दिनभित्र र त्यसपछिको प्रत्येक वर्षको लागि वर्ष शुरु भएको तीस (३०) दिनभित्र देहायबमोजिमको दरमा नेपाल सरकारलाई वार्षिक भूबहाल बुझाउनेछ ।

दर बार्षिक भू–बहाल (डलरमा)
(क) प्राथमिक अन्वेषण अवधिमा उत्पादन क्षेत्रमा परेको क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रको प्रतिवर्ग किलोमिटर – १०
(ख) पहिलो थप अन्वेषण अवधिमा उत्पादन क्षेत्रमा परेको क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रको प्रति वर्ग किलोमिटर – २०
(ग) अरू थप अन्वेषण अवधिमा उत्पादन क्षेत्रमा परेको क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रको प्रति वर्ग किलोमिटर – ४०
(घ) उत्पादन क्षेत्रको प्रति वर्ग किलोमिटर – ५००
(२) ठेकेदारले नेपाल सरकारलाई लागू मितिमा प्रचलित नियममा उल्लेख भएबमोजिमको अन्य दस्तुर बुझाउनेछ ।
४२. अन्य कर, दस्तुर र शुल्कहरू : (१) ठेकेदारले सबै भूमि कर, रजिष्ट्रेशन दस्तुर वनसम्बन्धी दस्तुर र सर्वसाधारण तवरले लाग्ने अन्य दस्तुर र शुल्क बुझाउनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले कुनै सेवा उपलब्ध गराए वापत सर्वसाधारण तवरले लाग्ने दस्तुर ठेकेदारले बुझाउनेछ ।
४३. अन्य कर, महसुल र दस्तुरहरूबाट उन्मुक्ति : दफा ४०, ४१ र ४२ मा व्यवस्था गरिएदेखि बाहेक पेट्रोलियम कार्य वा पेट्रोलियमको बिक्री, वितरण वा निर्यातको सिलसिलामा नेपाल सरकार वा स्थानीय अधिकारीलाई बुझाउनु पर्ने अन्य आयकर, ठेक्का कर, बिक्री कर, भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र अन्य कर तथा दस्तुर बुझाउनबाट ठेकेदार मुक्त हुनेछ ।